Per als comerços que vulguin fer canvis de RECS a euros es requerirà manar la següent documentació necessària:

Autònom/a  

 • Un primer document d’identitat vàlid de la persona que desitja obrir el compte de pagament: document d’identitat (per totes dues cares), passaport, permís de residència (per totes dues cares) i permís de conduir en format de targeta (per totes dues cares) 
 • Un segon document de identitat vàlid: document d’identitat (totes dues cares), passaport, permís de residència (totes dues cares), permís de conduir en format de targeta (totes dues cares), última notificació de liquidació d’impostos amb data inferior a un any, llibre de família, rebut de registre de la parella de fet, assegurança mèdica. 
 • El Certificat de situació censal de menys de 3 mesos 
 • Justificatiu del número IBAN – rebut bancari en el qual apareguin: tots els dígits del número IBAN, el DNI/ NIE i el nom complet de la persona titular del compte  

Empresa  

 • Registre mercantil, amb data de validesa de menys de 3 mesos  
 • L’últim model 200, amb data de validesa de menys de 1 any  
 • Escriptura de constitució  o  Estatuts socials   
 • Document d’identitat de el representant legal (DNI o Passaport)  
 • Document d’identitat de cada últim beneficiari efectiu (persona física) amb més del 25% d’accions (DNI o Passaport)  
 • Justificatiu del número IBAN – rebut bancari en el qual apareguin: tots els dígits del número IBAN, el DNI/ NIE i el nom complet de la persona titular del compte  

Administració / Autoritats o Agències Públiques i Autoritats Regionals 

 • Un document d’identificació vàlid de la persona física autoritzada per l’autoritat governamental que té com a objectiu l’obertura del compte de pagament: document d’identitat (tots dos costats), passaport, permís de residència (tots dos costats), permís de conduir (format de targeta, tots dos costats). 
 • Un mandat atorgat per l’autoritat governamental que té com a objectiu obrir el compte titular del compte de pagament a la persona física que actua en el seu nom. 
 • Justificatiu del número IBAN – rebut bancari en el qual apareguin: tots els dígits del número IBAN, el DNI/ NIE i el nom complet de la persona titular del compte  

Fundació

a – Base simple 

 • Un document d’identificació vàlid de la persona física que representa a la fundació que desitja mantenir el compte de pagament: cèdula d’identitat (tots dos costats), passaport, permís de residència (tots dos costats), permís de conduir (format de targeta, tots dos costats) 
 • Un document oficial que certifiqui que la persona física física identificada està efectivament autoritzada per a representar a la fundació i administrar el compte de pagament. 
 • L’edició del Diari Oficial d’Associacions i Fundacions Corporatives que enumera la fundació que desitja tenir el compte de pagament. 
 •  Justificatiu del número IBAN – rebut bancari en el qual apareguin: tots els dígits del número IBAN, el DNI/ NIE i el nom complet de la persona titular del compte  

 

b – Fundació sota el mandat d’una fundació protectora  

 • Un document d’identificació vàlid de la persona física que representa a la fundació que desitja mantenir el compte de pagament: cèdula d’identitat (tots dos costats), passaport, permís de residència (tots dos costats), permís de conduir (format de targeta, tots dos costats) 
 • L’edició del Diari Oficial d’Associacions i Fundacions Corporatives que enumera la fundació d’acolliment 
 • Els Estatuts Socials, datats i signats, de la fundació d’acolliment. 
 • L’acord datat i signat entre la fundació protegida i la fundació protectora. 
 • Còpia emesa fa menys de 12 mesos de l’acta de l’última junta general o de la llista de membres de la junta de la fundació protegida que desitgin tenir el compte de pagament. 
 •  Justificatiu del número IBAN – rebut bancari en el qual apareguin: tots els dígits del número IBAN, el DNI/ NIE i el nom complet de la persona titular del compte  

 

Associacions que no tenen registre mercantil (no és obligatori per a elles).  

 • DNI del representant legal (president, tresorer o secretari de l’associació) 
 • Justificant d’inscripció en el Registre Nacional d’Associacions / Extracte del BOE amb la seva constitució o document acreditatiu de la declaració d’inici/reinicio d’activitat 
 • Estatuts actualitzats i signats 
 • Acta de l’última assemblea general (amb data inferior a 1 any) esmentant el nom del representant legal 
 •  Justificatiu del número IBAN – rebut bancari en el qual apareguin: tots els dígits del número IBAN, el DNI/ NIE i el nom complet de la persona titular del compte