El Responsable del tractament de les dades recollides a través d’aquesta pàgina web és l’Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta, entitat encarregada de la gestió del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec (en endavant, NOVACT). 

NOVACT és la responsable del tractament de les següents dades:

 1. les de la mateixa usuària professional, quan aquesta tingui la consideració de treballadora per compte propi o autònoma;
 2. les de les persones físiques que, prestant els seus serveis a la usuària professional, entrin en contacte amb NOVACT per possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació formalitzada per l’adhesió de la usuària professional a la campanya, a qui la mateixa usuària professional es compromet a donar trasllat del contingut d’aquesta clàusula; i
 3. les de les persones usuàries particulars que es donin d’alta i es registrin per participar en la campanya. 

Les dades personals dels interessats indicats es tractaran per les següents finalitats: 

 1. Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació formalitzada per l’adhesió de la usuària professional o particular a la campanya. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i, un cop finalitzada, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és:
  • En relació amb la mateixa usuària professional que és treballador/a per compte propi o autònom/a, l’execució d’un contracte en què l’interessat és part;
  • En relació amb les persones de contacte, l’interès legítim de NOVACT de contactar amb la persona usuària professional per mitjà d’aquestes i
  • En relació amb les persones particulars que es donin d’alta per participar en la campanya, l’execució d’un contracte en què l’interessat és part. 
 2. Mantenir informats als usuaris, inclús per mitjans electrònics (trucades de seguiment, SMS i/o correus electrònics), sobre les novetats i l’estat de la campanya “REC Cultural”. Aquesta finalitat també pot incloure la realització d’enquestes a usuaris particulars i comerços adherits a la campanya “REC Cultural”. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment que l’usuari retiri el seu consentiment donat per a la recepció de les esmentades comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari. L’usuari es pot donar de baixa d’aquestes comunicacions així com deixar de rebre sol·licituds per contestar enquestes en qualsevol moment retirant el seu consentiment, tal com s’explicita a continuació.
 3. Utilitzar la imatge de l’usuari en el seu perfil dins de l’App. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment que l’usuari retiri el seu consentiment i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari. 

 
Per aquestes finalitats les dades es podran comunicar als següents destinataris tercers: Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) com a administració pública pel compliment d’obligacions legals; entitats bancàries per la gestió de cobraments i pagaments. També es podran comunicar a les següents categories d’encarregats: proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Algun d’aquests encarregats podran transferir dades de caràcter personal a encarregats del tractament ubicats a tercers països i amb els quals s’han formalitzat les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea (Decisió de la Comissió (UE) 2021/914/UE de 4 de juny de 2021). 
 
Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, enviant la seva sol·licitud a Junta de Comerç 20, Principal, 08001 – Barcelona; o a legal@rec.barcelona. En tot cas, els interessats tenen el dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho considera oportú.