Declaració d’accessibilitat

L’Associació Novact s’ha compromès a fer accessible la seva aplicació per a dispositius mòbils de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).
 La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://apps.apple.com/es/app/rec-bcn/id1454675252
Situació de compliment
Aquesta aplicació encara no és conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre. A continuació s’indiquen les excepcions i/o els aspectes no conformes
 
Contingut no accessible
El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:
          Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
 • Algunes imatges, imatges de text i icones podrien no contenir suficients alternatives textuals. O les alternatives textuals podrien no correspondre’s amb el contingut. (criteri 11.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Hi ha títols que no estan marcats correctament com a encapçalaments o informació que no està ben estructurada (criteri 11.1.3.1.1  de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • La visualització de l’aplicació pot no ser adequada quan es modifica l’orientació de la pantalla (criteri 11.1.3.4 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns camps de formularis no contenen propietats que permetin emplenar-los automàticament amb les dades que l’usuari tingui guardades als seus dispositius. (criteri 11.1.3.5.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • S’ha fet us del color per transmetre informació sense oferir CAP alternativa (criteri 11.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El contrast entre elements textuals i no textuals  amb el fons també pot ser insuficient per alguns usuaris amb discapacitat visual  (criteris 11.1.4.3 i 11.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El redimensionament del text pot fer que alguns continguts es superposin (criteri 11.1.4.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns elements no són accessibles a través del teclat (criteri 11.2.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El focus no segueix un ordre seqüencial. (criteri 11.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El text d’alguns enllaços no aporta informació contextual suficient (criteri 11.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Els textos dels encapçalaments i etiquetes poden no ser comprensibles per tots els usuaris (criteri 11.2.4.6 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • El focus del teclat no sempre és visible (criteri 11.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • No s’ofereixen suggeriments per corregir els errors que l’usuari hagi pogut cometre als formularis (criteri 11.3.3.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • A alguns formularis no s’identifiquen els errors que l’usuari pugui cometre i tampoc se li ofereixen suggeriments per corregir-los (criteris 11.3.3.1 i 113.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • No sempre es notifica el canvi d’estat dels elements i l’aparició de nous continguts als usuaris de lectors de pantalla (criteris 11.3.3.1.1 i 11.4.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • A alguns formularis poden mancar etiquetes i instruccions suficients (criteri 11.3.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns elements interactius no són accessibles per als lectors de pantalla  (criteri 11.4.1.2.1, 11.5.2.3, 11.5.2.5, 5.2.7, 11.5.2.8 i 11.5.2.16 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Els missatges d’estat no apareixen es notifiquen als productes de suport (criteri 11.4.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • En algunes pantalles, l’aplicació no respecta les preferències definides per l’usuari a les opcions del sistema operatiu per a mida de la lletra i la font (criteri 11.7 de la norma UNE-EN 301549:2022).
Preparació de la present declaració d’accessibilitat
La present declaració va ser preparada el 11 de juliol del 2023.
El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web TOTHOMweb
Darrera revisió de la declaració: 11/07/2023.
Observacions y dades de contacte
Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat per a:
 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web. Es poden fer a través dels mètodes següents:
  • Enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça info@rec.barcelona
  • Trucant al telèfon 935 51 47 14
  • Direcció postal: C/ de la Junta de Comerç, 20 Principal, 08001 Barcelona
Es poden presentar:
 • Sol·licituds d’informació accessible.
Sol·licituds d’informació accessible i queixes
A la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.
Procediment d’aplicació
Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada,  la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi passat el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.
La reclamació pot ser presentada mitjançant l’adreça de correu electrònic info@rec.barcelona
Contingut opcional
El compromís de L’Associació Novact per l’accessibilitat
L’aplicació per a dispositius mòbils Rec s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).
Per això, treballem amb l’objectiu d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació que presenta l’aplicació.
La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma UNE-EN 301549:2022, de requisits d’accessibilitat per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.
La norma UNE-EN 301549:2022 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost  2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.
La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l’àmbit estatal s’ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Comença al barri. Canvia la ciutat.