CONDICIONS D’ÚS
Condicions Generals de Participació al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec
 1. Objecte: Contracte Marc d’Adhesió
 2. Dades generals
  2.1. Notificacions als Usuaris
  2.2. Declaració expressa d’informació rebuda
  2.3. Notificacions per al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec
  2.4. Tipologia dels Usuaris
  2.5. Utilitats bàsiques per als Usuaris
 3. Condicions d’utilització del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec
  3.1. Condicions generals
  3.2. Obligacions particulars d’ús per a Usuaris Consumidors
  3.3. Drets dels Usuaris Consumidors
  3.4. Titularitat individual del compte i habilitació de persones autoritzades
  3.5. Ingrés i utilització del compte
  3.6. Compliment, rebuig i registre d’ordres dels Usuaris
  3.7. Errors i transaccions no autoritzades
  3.8. Bloqueig de comptes pel Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec
  3.9. Abast de les responsabilitats del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec
  3.10. Durada i resolució del Contracte
  3.11. Modificació de les condicions
  3.12. ropietat intel·lectual i industrial
  3.13. Règim de protecció de dades de caràcter personal
  3.14. Servei d’atenció a l’Usuari
  3.15. Tipificació d’infraccions i sancions
 4. Marc legal aplicable
 5. Cessió
 6. Procediment de reclamació extrajudicial
 7. Apèndix. Paràmetres del compte
Condicions generals

1. Objecte: Contracte Marc d’Adhesió

L’acceptació de les presents condicions generals de participació constitueix. conjuntament amb el Contracte d’Adhesió i, si escau, les condicions particulars aplicables a cada tipus d’usuari, el Contracte Marc d’Adhesió (en endavant, el “Contracte”) entre vostè actuant com a usuari (en endavant, l’”Usuari” i conjuntament els “Usuaris”) i l’Associació Novact,  entitat sense ànim de lucre, amb seu a Carrer Junta de Comerç, 20, principal 08001 de Barcelona amb NIF G62083357, en la seva condició de Titular del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec (en endavant, l”Entitat Gestora”).

L’objectiu del Sistema d’Intercanvi CiutadàSistema d’Intercanvi Ciutadà Rec (en endavant i indistintament, el “Sistema” o “Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec”)és introduir una eina innovadora de transformació social que incideixi en la promoció del comerç, l’economia i l’ocupació de proximitat mitjançant els principis rectors de l’economia social i solidària, tot i incorporant mecanismes que actuïn de motor de canvi de la realitat econòmica i ajudi a resoldre les necessitats del teixit comercial, empresarial i social de l’Eix Besòs.

L’objectiu del present Contracte és determinar la participació de l’Usuari com a membre del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, plataforma digital on es faciliten els serveis de pagament d’intercanvis als partícips mitjançant la unitat de confiança anomenada rec (en endavant, “rec”). Aquest Sistema neix com a part del projecte “B-MINCOME, combinant una renda garantida amb polítiques socials actives en àrees urbanes desfavorides de Barcelona” del que l’Entitat Gestora és sòcia de l’Ajuntament de Barcelona.[1]

[1] B-Mincome és un projecte de l’Ajuntament de Barcelona que ha obtingut finançament de la Unió Europea dins del programa Urban Innovative Actions. El document marc “Acord de col·laboració del projecte B-Mincome” és el contracte signat entre tots els socis de projecte que regula els deures i responsabilitats de cadascun dels socis de projecte entre els quals l’Associació Novact.

Aquest Contracte conté i concreta les condicions generals i termes de funcionament que regeixen les parts -Usuaris i Titular- dins el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec per a l’execució de les operacions de pagament d’intercanvis i demés transaccions amb el degut respecte al marc legal aplicable.

L’objecte del present Contracte és, doncs, habilitar a adquirir la condició de subjecte participant en el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec conforme a les normes que regeixen aquest sistema en el present Contracte.

L’entitat de pagaments contractada per gestionar els fons en euros del sistema d’intercanvi ciutadà rec és Lemon Way, el seu contracte marc està disponible en aquest enllaç (en anglès).

2. Dades generals

2.1.Notificacions als Usuaris

El número de telèfon i/o el correu electrònic indicats en el formulari d’alta seran utilitzats per a transmetre als Usuaris les notificacions de qualsevol informació, modificació o eventualitat que pogués resultar rellevant respecte a les condicions del present Contracte en particular i a l’operativa del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec en general.

Ens comunicarem amb els Usuaris en l’idioma en què hagi acceptat aquestes condicions generals de participació i ús (en endavant, les “Condicions Generals de Participació”).

Amb excepció de les modificacions d’aquestes condicions Generals de Participació i, el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec pot proporcionar notificacions o informacions de l’interès dels Usuaris:

 • publicant-les a les pàgines web del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec,
 • publicant informació a la qual únicament podrà accedir l’Usuari iniciant sessió a l’àrea privada del seu compte,
 • enviant-la per correu electrònic a l’adreça que apareix en el seu compte,
 • per correu postal a l’adreça que apareix en el seu compte,
 • trucant-li per telèfon o enviant-li un missatge de text al seu telèfon mòbil indicat al seu compte.

Les anteriors comunicacions poden incloure avisos d’incidències en el Sistema o informació rellevant de l’operativa de pagament.

Aquestes notificacions es consideraran rebudes per l’Usuari en el termini de vint-i-quatre (24) hores des del moment que es publiquin a la pàgina web del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec. Si la corresponent notificació s’envia pels altres mitjans especificats anteriorment, la considerarem rebuda per vostè tres (3) dies laborals després del seu enviament.

2.2.Declaració expressa d’informació rebuda

Amb l’acceptació de les presents condicions generals de participació, l’Usuari declara expressament haver rebut de forma precisa, clara i fàcilment accessible el Contracte i la resta d’informació sobre les regles bàsiques d’utilització del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, en els següents extrems:

 • bonificacions o despeses que li poguessin ser imputables amb caràcter previ a produir-se el corresponent càrrec en el seu compte. El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec preveu en la seva Aplicació mòbil un espai habilitat per realitzar actuacions de compra vinculades a bonificacions/recompenses que disposen de les seves condicions particulars indicades en l’espai “Participa”.  
 • comunicació per a la transmissió d’informació o notificacions.
 • responsabilitats i requisits necessaris per a la retrocessió de pagaments.
 • causes i condicions d’eventuals modificacions i rescissió del present Contracte.
 • legislació aplicable, la competència jurisdiccional i els procediments de reclamació. Respecte a aquests aspectes, l’Usuari Consumidor declara que ha estat informat sobre la classificació dels Usuaris que realitza el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec i altres garanties previstes sobre la base del formulari d’informació (que deu obligatòriament emplenar l’Usuari per evitar un ús fraudulent del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec en atenció a la legislació sobre blanqueig de capitals i finançament del terrorisme).
 • [les garanties que es preveuen per al correcte tractament de les dades personals i d’un altre tipus d’informació, generats pel propi Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, en aplicació de les previsions contemplades sobre aquest tema per la legislació sobre protecció de dades personals i la legislació sobre reutilització de la informació del sector públic.   

2.3.Notificacions per al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec

Les notificacions que els Usuaris hagin de realitzar al titular del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec en relació a aquestes condicions d’ús s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça [info@rec.barcelona].

També podran adreçar-se per correu postal a:

Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec

[Carrer Junta de Comerç, 20, 08001 Barcelona]

2.4.Tipologia dels Usuaris

L’Usuari participarà en el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec segons la seva tipologia i condició:

 • Usuari Consumidor[1][1] El present Contracte fa seu el concepte de consumidor recollit a l’apartat 11 de l’article 2 de la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, “persona física que, en els Contractes de serveis de pagament que són objecte de la present Llei, actua amb fins aliens a la seva activitat econòmica, comercial o professional”.
 • Usuari Professional[1][1] Per a aportar una delimitació no únicament negativa, com fa la llei de serveis de pagament, el present Contracte  fa seu el concepte ampli d’empresa conformat pel dret de la Unió Europea: segons el qual es compren tot subjecte que, independentment de la seva forma jurídica, exerceixi una activitat econòmica. En concret, la definició extreta de l’article 1 de la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, (DOUE, 20.5.2003): “las entitats que exerceixen una activitat artesanal o altres activitats a títol individual o familiar, les societats de persones i associacions que exerceixen una activitat econòmica de forma regular”. Per tant, comprèn tota la panòplia d’entitats o persones jurídiques, des de societats anònimes, cooperatives, associacions,…així com persones físiques com els autònoms.

Els requisits per a ser Usuari del Sistema són:

a)Persones físiques majors d’edat o menors emancipats, no incapacitats judicialment i que, en el cas dels Usuaris Professionals, no es trobin en situació de concurs. Els menors podran ser autoritzats pels seus representants legals a disposar d’Usuari.

b)Persones jurídiques que manifestin sota la seva responsabilitat no haver estat declarades en concurs, així com aquelles que no es trobin en situació de liquidació.

2.5.Utilitats bàsiques per als Usuaris

El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec dóna dret als Usuaris degudament registrats, a ser titulars de comptes a la plataforma tecnològica que permet realitzar pagaments i rebre fons en recs pels canals operatius habilitats en ella, transferir fons a altres comptes del Sistema, configurar les seves dades d’Usuari, beneficiar-se dels incentius que s’estableixin, suportar les quotes en recs vigents i, en el seu cas, sol·licitar la conversió dels recs a euros.

L’Usuari podrà gaudir d’altres serveis, complementaris als anteriors, que es vagin addicionant en el futur per enriquir el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec. La implantació dels nous serveis i les modificacions que comportin s’aniran comunicant oportunament als Usuaris, en els termes indicats en l’apartat 4c de la clàusula 3.3.

3. Condicions d’utilització del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec

3.1.Condicions generals

Les obligacions generals que afecten a tots els Usuaris del Sistema són les següents:

 1. Utilitzar els recs de conformitat amb les condicions que regulin el funcionament del Sistema. En particular, quan sigui donat d’alta en el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec en virtut del present Contracte, l’Usuari haurà de prendre totes les mesures raonables a fi de protegir els elements de seguretat personalitzats de que vagi proveït.
 2. Subministrar tota la informació que requereixi el Sistema per al seu correcte funcionament tant des del punt de vista tècnic com legal. Aquesta obligació comprèn, entre altres extrems, completar el formulari d’informació obligatòria de l’Usuari, de forma prèvia a l’acceptació del present Contracte. Aquest formulari formarà part de la documentació contractual.
 3. Comunicar al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec qualsevol canvi sobre la informació anteriorment referida per mantenir aquesta informació actualitzada.
 4. Declarar i confirmar que tota la informació facilitada al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec de forma prèvia, simultània a l’acceptació del present Contracte i durant la vigència del mateix és completa, exacta i veraç. En virtut d’aquesta declaració, el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec confiarà que tota la informació proporcionada per l’Usuari compleix aquestes exigències, amb l’excepció que el propi Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec tingui constància que la referida informació és manifestament desfasada, inexacta o incompleta, en quin cas podrà decidir la resolució del Contracte, sense perjudici de les sancions previstes en la Clàusula 3.15 posterior que li puguin correspondre al presumpte infractor.
 5. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol informació, element o contingut del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec que suposi una violació de la legislació vigent en matèria de protecció de dades i propietat intel·lectual i industrial.
 6. No actuar amb falta de poder en nom i representació d’altres persones físiques o jurídiques, o suplantant a altres Usuaris i subjectes autoritzats per aquests, utilitzant claus de registre a l’accedir al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.
 7. Utilitzar les eines informàtiques del Sistema convenientment, estant prohibida qualsevol forma d’ús que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del Sistema , d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari). En aquest sentit, resta prohibida qualsevol intrusió indeguda dins del Sistema i fer un ús per cometre qualsevol tipus de delicte o infracció administrativa, com el blanqueig de diners, entre altres.
 8. Pagar els impostos que corresponguin per les transaccions realitzades.
 9. Autoritzar al Titular del Sistema perquè pugui notificar els seus moviments a les autoritats competents que així ho sol·licitin o a les que sigui obligatori per llei.
 10. Utilitzar la plataforma del Sistema i els seus diferents canals d’actuació de conformitat no només amb la legalitat, sinó també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. En aquest sentit, està prohibit:
  • a) Ofendre a altres Usuaris, ja sigui contravenint el seu dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, induint, incitant o promovent actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  • b) Menyscabar el crèdit o imatge del propi Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.
  • c) Incitar o promoure actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes, que siguin nocives per a la salut i l’equilibri psíquic dels Usuaris, induint a un estat inacceptable de temor o d’ansietat.
  • d) Incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants.
 11. No desvetllar les claus d’accés als comptes a ningú. L’Usuari del Sistema serà responsable de qualsevol afectació al seu saldo de recs que guardi relació amb aquesta qüestió.
 12. Les transaccions han de mantenir el mateix preu nominal de venda recs que en euros del producte o contraprestació de servei, així com la mateixa qualitat i gamma de productes o serveis oferts, en paritat un rec igual a un euro. Al beneficiari d’una eventual ordre de pagament, aquesta obligació li impedeix establir quotes o recàrrecs addicionals al cobrament en recs en la mesura que la seva acceptació com a mitjà de pagament no li comporta incórrer en despeses diferencials pel mer fet de la seva acceptació. Tampoc no li impedeix oferir com a avantatge a l’ordenant del pagament, una reducció en la propera compra en recs.
 13. Notificar al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec amb la màxima diligència, sense demores indegudes, que s’ha produït o que existeix un dubte raonable sobre els següents extrems:
  • a) Que ha hagut una operació de pagament no autoritzada o executada incorrectament. El termini per a procedir a tal notificació es concreta a la Clàusula 3.2 en funció del tipus d’Usuari.
  • b) Que s’ha produït una pèrdua o sostracció de les dades de l’ Usuari/clau d’accés al Sistema, o aquestes s’han revelat sense autorització. Tal deure de comunicació naixerà des del mateix moment que es tingui coneixement de la referida circumstància. L’Usuari del Sistema respondrà econòmicament de forma íntegra de qualsevulla afectació al seu saldo de recs que guardi relació amb aquesta qüestió fins al moment en que es produeixi aquesta comunicació.
 14. Serà el responsable administratiu, laboral o civil de las infraccions comeses per ell u altres persones a les que autoritzi a utilitzar el seu compte.
 15. Serà responsable dels danys que pugui ocasionar a terceres persones per raó de la seva activitat.
 16. Complir tota la normativa que afecta al Sistema.

En el supòsit d’incompliment de les referides normes de conducta, es procedirà segons l’establert a la Clàusula 3.15 posterior.

3.2. Obligacions d’ús

Les obligacions generals d’ús aplicables als Usuaris són les següents:

 1. L’obligació de subministrament d’informació al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec comprendrà tant les dades necessàries per identificar i descriure a l’Usuari com aquelles referides al beneficiari i a l’objecte de les transaccions al moment de dur-les a terme.
 2. Respecte a l’obligació de completesa, veracitat i exactitud de la informació subministrada, recollida a l’apartat 4 de la Clàusula 3.1, aquesta comporta, entre altres extrems, la prohibició d’introduir o difondre en el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec informació que sigui ambigua en la descripció dels serveis i productes oferts que pogués induir a error als receptors de la informació. En aquest sentit, qualsevol referència als preus dels productes o serveis que puguin ser objecte de transacció mitjançant el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec haurà de ser clara i exacta, indicant si inclou o no els impostos aplicables. I, en igual sentit, queda prohibit realitzar publicitat il·lícita deslleial.
 3. La informació subministrada per l’Usuari en el seu registre al Sistema podrà ser demanada per escrit.
 4. Respecte a l’obligació de notificació d’operacions de pagament no autoritzades o executades incorrectament a la qual fa referència a l’apartat 13 de la Clàusula 3.1, la referida comunicació haurà de produir-se amb un termini màxim tretze (13) mesos des de la data del deute o de l’abonament en cas d’Usuaris Consumidors i de set (7) dies naturals des de la data de la transacció en cas d’Usuaris Professionals. Els mitjans i les condicions per procedir a aquesta comunicació seran els detallats en l’apartat 3 de la present clàusula 3.7.
 5. Tenir una participació responsable i seriosa com a consumidor o professional, complint escrupolosament els compromisos assumits amb els altres Usuaris del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.
 6. Obligació del titular del compte de comunicar el cessament de la relació contractual amb la persona autoritzada a operar en el seu compte, en els termes previstos a l’apartat 2 de la Clàusula 3.4, i a donar-lo immediatament de baixa del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.
 7. Els Usuaris professionals declaren sota la seva responsabilitat no estar declarats en concurs, ni trobar-se en situació de liquidació.
 8. El canvi d’euros en recs serà irrevocable i els Usuaris Consumidros que ho duguin a terme no tindran dret de revertir el canvi.

3.3. Drets dels Usuaris

Amb les excepcions indicades en la Clàusula 3.8, els drets dels Usuaris  són els següents:

 1. Dret d’admissió en el Sistema quan es compleixin els requisits establerts.
 2. Dret a tenir una disponibilitat immediata dels recs en el seu compte per part de l’Usuari que sigui beneficiari d’una transacció de forma simultània a la confirmació de l’ordre de pagament.
 3. Dret a accedir a la informació de l’estat del seu compte en tot moment
 4. Dret a ser informats de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, entre altres extrems:
  • a) Sobre les condicions tècniques i d’altra índole necessàries per la correcta operativa del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.
  • b) Sobre els diferents mitjans de caràcter tècnic que augmentin els nivells de la seguretat de la informació i permetin, entre altres, la protecció enfront de virus informàtics i programes espia, i la restricció dels correus electrònics no sol·licitats.
  • c) Sobre les modificacions que Entitat Gestora proposi al present Contracte o a les regles de funcionament del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec en general perquè pugui, en tot cas, manifestar eventualment la seva oposició. Aquesta informació comprèn el contingut i abast de la modificació proposada, el termini per manifestar la seva oposició i la consegüent voluntat de resolució del Contracte, així com l’entrada en vigor de les noves mesures proposades.
  • S’entendrà que l’Entitat Gestora ha fet efectiu aquest dret d’informació a l’Usuari mitjançant la inclusió d’aquesta informació exigida a la pàgina o lloc principal web del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, ja sigui mitjançant avisos específics en accedir al compte o altres tècniques que permetin a l’Usuari detectar fàcilment i comprensiblement novetats que resultin rellevants per a l’operativa del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec. La referida inclusió serà prova suficient del compliment d’aquesta obligació.

 5. Dret a que el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec li garanteixi que:
  • a) els elements de seguretat personalitzats només siguin accessibles per al propi Usuari.
  • b) en tot moment, estaran disponibles mitjans adequats i gratuïts que permetin a l’Usuari efectuar les comunicacions a les quals està obligat, segons l’apartat 13 de la Clàusula 3.1, i la sol·licitud de desbloqueig del compte, en el cas que hagi tingut lloc, en els termes previstos en la Clàusula 2.7 del present Contracte. A tals efectes, el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec facilitarà mitjans a l’Usuari que li permetin demostrar que va efectuar les referides comunicacions, durant almenys els divuit (18) mesos següents a les mateixes. En tot cas, si el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec no tingués disponibles mitjans adequats perquè pugui notificar-se en tot moment la pèrdua o la sostracció d’un instrument de pagament, l’Usuari Consumidor no serà responsable de les conseqüències econòmiques que es poguessin derivar de la utilització d’aquest instrument de pagament, excepte en el cas que hagi actuat de manera fraudulenta.
  • c) s’impedeix la realització de qualsevol operació una vegada que l’Usuari ha notificat la pèrdua o sostracció de les dades de l’Usuari/clau d’accés al Sistema, o la seva revelació no autoritzada, en els termes previstos en apartat 13 de la Clàusula 3.1. En tot cas, excepte actuació fraudulenta, l’Usuari no suportarà cap conseqüència econòmica per la utilització, amb posterioritat a la notificació del fet a que es refereix l’apartat 13.b de les referides dades de la Clàusula 3.1 del present Contracte.
  • d) en els casos en què l’Usuari Consumidor negui haver autoritzat una operació de pagament ja executada o al·legui que aquesta es va executar de manera incorrecta, que la càrrega de la prova que l’operació de pagament va ser autentificada, registrada amb exactitud i comptabilitzada, i que no es va veure afectada per un error tècnic o qualsevol altre deficiència, correspondrà a l’entitat o unitat que proveeixi els serveis tecnològics al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec. A tals efectes, per demostrar que l’operació de pagament va ser autoritzada per l’ordenant i que aquest va actuar de manera fraudulenta o va incomplir deliberadament o per negligència greu una o diverses de les seves obligacions d’Usuari, previstes en les Clàusules 3.1 i 3.2, el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec no només utilitzarà el registre de la utilització de pagament sinó els registres de totes les comunicacions que permetin identificar les característiques del terminal, utilitzat per realitzar l’ordre de pagament, descartar l’existència de manipulacions, així com la informació de l’empresa proveïdora de les comunicacions a internet sobre el titular del seu Contracte.Respecte als terminis per dur a terme aquesta tasca probatòria i d’investigació s’atendrà allò prescrit en número 4 de la clàusula 3.7.
  • e) en cas que s’executi una operació de pagament no autoritzada, procedirà a la devolució immediatament de l’import de l’operació no autoritzada i, si escau, al restabliment en el compte de pagament en què s’hagi degut aquest import l’estat que hauria existit de no haver-se efectuat l’operació de pagament no autoritzada. No obstant l’anterior, l’Usuari ordenant:
   • i) suportarà fins a un màxim de 150 euros, les pèrdues derivades d’operacions de pagament no autoritzades resultants de la utilització del sistema de pagament indegut, conseqüència d’un mitjà de pagament extraviat o sostret.
    • a) l’ordenant no li resultés possible detectar la pèrdua, el robatori o l’apropiació indeguda d’un instrument de pagament abans d’un pagament, tret que el propi ordenant hagi actuat fraudulentament, o
    • b) la pèrdua es deguda a l’acció o inacció d’empleats o qualsevol agent, sucursal o entitat d’un proveïdor de serveis de pagament al que s’hagin externalitzat activitats.
   • ii) afrontarà el total de les pèrdues que afronti com a conseqüència d’operacions de pagament no autoritzades que siguin fruit de la seva actuació fraudulenta o de l’incompliment, deliberat o per negligència greu, d’una o diverses de les seves obligacions, recollides en les Clàusules 3.1 i 3.2 del present Contracte.
  • f) el dret a rebre un servei d’atenció a l’Usuari adequat a les seves necessitats en els termes recollits a la Clàusula 3.14 d’aquest Contracte del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.
  • g) el dret dels Usuaris Consumidors a denunciar davant l’Entitat Gestora aquelles situacions de no acceptació dels recs com a mitjà de pagament per part d’Usuaris Professionals o d’establiment de quotes o recàrrecs o qualsevol altre concepte per part d’Usuaris Professionals que alteri la paritat un rec a un euro.
  • h) ret al cobrament íntegre o parcial, segons correspongui, de l’import sol·licitat per a la conversió, mantenint la paritat amb l’euro, una vegada s’hagi tramitat la sol·licitud de conversió de recs a euros.
  • i) i, finalment, en cas de desaparició del Sistema, dret a convertir els seus recs en euros, sense que, en tal cas, pugui imposar-se una quota de retirada.  

3.4. Titularitat del compte i habilitació de persones autoritzades.

 1. El comptes són personals i intransferibles i van vinculats a la identitat dels seus titulars. No està permesa la cessió, el canvi de titulars d’un compte, ni canvis en altres elements que contribueixin a la identificació dels subjectes en la transacció, tret que tals canvis vinguessin imposats per canvis legals o decisions judicials obligatòries que hauran d’acreditar-se documentalment. Està permesa la baixa de titulars.
 2. Els titulars del compte, una vegada donats d’alta com a Usuaris, podran habilitar, sota la seva responsabilitat, a persones físiques per operar amb el seu compte. Aquestes es denominaran “persones autoritzades”.
 3. Les persones autoritzades hauran de tenir necessàriament un vincle directe amb el titular del compte en virtut d’una relació contractual laboral o de qualsevol altre tipus. Autoritzar l’accés al Sistema a persones que no estiguin directament vinculades al titular del compte serà sota responsabilitat exclusiva del titular i podrà comportar la baixa del compte del Sistema.
 4. Els aspectes més rellevants de l’actuació de les persones autoritzades en el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec a prendre en consideració són els següents:
  • a) En ser habilitades com les persones autoritzades i en atenció a les possibilitats ofertes per la plataforma digital del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, el titular haurà de determinar l’abast o tipus de les operacions que aquests puguin realitza ja sigui precisant el tipus d’operacions que poden realitzar o no (rebre o no pagaments, poder realitzar pagaments o no, sol·licitar la conversió anticipada), la quantitat d’euros de les transaccions que puguin realitzar al dia, així com també el tipus d’informació sobre el compte a la qual poden accedir.
  • b) En atenció a l’abast concret de tal habilitació, totes les operacions i actuacions dutes a terme per la persona autoritzada seran imputades a la persona titular del compte que respondrà per elles com si les hagués realitzat ella mateixa enfront del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.
  • c) El cessament d’aquesta relació contractual entre el titular i la persona autoritzada comportarà que el titular del compte tingui l’obligació de donar de forma immediata la baixa del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec a aquesta persona autoritzada a través del mecanisme corresponent disponible a la plataforma. Mentre no procedeixi d’aquesta forma, encara havent desaparegut el referit vincle, a l’efecte de qualsevol eventualitat que pogués esdevenir respecte a l’actuació de la persona autoritzada en el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, respondrà el titular del compte.     

3.5.Ingrés i utilització del compte

 1. El titular d’un compte o la persona autoritzada podrà tenir accés o operar amb el compte només a través dels mitjans o canals que les parts que vagin a realitzar la transacció convinguin entre els previstos en el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, els quals són la pàgina web i l’aplicatiu per a mòbils. El titular d’un compte podrà realitzar les següents operacions:
  • a) consultar el saldo i moviments del seu compte.
  • b) realitzar operacions de pagament o transferències
  • c) sol·licitar la conversió de recs per euros únicament en el cas dels Usuaris Professionals.
  • d) habilitar a determinades persones físiques a actuar com a persones autoritzades en els termes previstos als apartats 2, 3 i 4 de la Clàusula 3.4.
 2. La persona autoritzada podrà realitzar les mateixes operacions recollides a l’apartat anterior en les condicions en que el titular del compte sobre el qual opera hagi configurat el seu perfil, amb excepció de les recollides a la lletra d del punt anterior.
 3. El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec podrà habilitar en el futur altres operacions, la realització de les quals podrà ser voluntària o obligatòria. En aquest últim cas serà necessari, en tot cas, que el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec habiliti un termini perquè l’Usuari pugui oposar-se a la imposició de la mateixa i decidir conseqüentment la resolució del Contracte. En tal cas, la conversió dels seu saldo de recs a euros no serà aplicable i disposarà d’un termini de tres (3) mesos per a gastar-los dins del Sistema durant el qual no podrà rebre nous ingressos.
 4. Per realitzar operacions de pagament, mitjançant la pàgina web o l’aplicatiu per a mòbils, l’ordenant, sigui el titular o la persona autoritzada, haurà de:
  • a) Confeccionar una ordre de pagament, com a pas previ a donar el seu consentiment de pagament, procedint de la següent manera:
   • i) entrarà al compte del qual és titular o persona autoritzada i al qual vol imputar el càrrec del pagament a efectuar mitjançant la introducció de la seva identitat d’Usuari i la seva clau personal d’accés.
   • ii) seleccionarà i activarà entre les diferents opcions possibles, la que consisteixi a “realitzar pagament”.
   • iii) identificar a l’eventual beneficiari del pagament, segons les diferents opcions disponibles i habilitades per la plataforma digital del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec al moment de realitzar la transacció.
   • iv) introduir la quantitat a pagar i el concepte objecte de la transacció.
  • b)El consentiment de pagament es produirà de forma immediata en el moment en què l’Usuari seleccioni i activi “confirmar”. Aquesta confirmació comporta l’execució immediata de l’ordre de pagament i l’assentament simultani de la transacció en els respectius comptes de l’Usuari/ordenant i de l’Usuari/beneficiari.
 5. Aquesta simultaneïtat i automatisme garanteix la liquiditat immediata dels recs, de forma similar a l’efectiu en la moneda de curs legal, i determina la irrevocabilitat de l’ordre de pagament en el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec una vegada “confirmada”, tret que el beneficiari accepti la seva revocació a instàncies de l’ordenant. En cas de que es convingui l’esmentada revocació, aquesta s’haurà de fer efectiva mitjançant una transacció inversa pel mateix import ordenada pel beneficiari de la transacció revocada a favor de l’ordenant original.

3.6.Compliment, rebuig i registre d’ordres dels Usuaris

 1. Les parts pacten que el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec només atendrà les ordres de pagament enviades al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec pels canals de pagament anteriorment indicats únicament quan vagin acompanyades de les claus, requisits tècnics o indicacions establerts a l’operativa del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, que estarà degudament actualitzada i a la disposició dels Usuaris a través de la corresponent de pàgina web o aplicatiu mòbil del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.
 2. Si el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec rebutgés l’execució d’una operació dins del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec per l’Usuari ordenant, haurà de notificar de forma gratuïta a l’Usuari aquesta negativa i, en tant que sigui possible, els motius de la mateixa, així com el procediment per rectificar els possibles errors de fet que l’hagin motivat, tret que una normativa vigent ho prohibís en un cas concret. Aquesta notificació es realitzarà per missatge enviat a l’adreça de correu, autoritzada per a comunicacions, i mitjançant avisos en accedir al compte.
 3. El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec resta autoritzat a guardar registre, ordres i tot tipus d’actuacions dels Usuaris respecte a les operacions realitzades en el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec així com de les converses telefòniques que mantingui amb el Titular i persones autoritzades vinculades amb el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.

3.7.Errors i transaccions no autoritzades

 1. Identificació d’errors i/o transaccions no autoritzades. Qualsevol Usuari pot consultar el seu historial de transaccions en qualsevol moment, només ha d’iniciar una sessió al seu compte del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec i accedir al seu compte d’Usuari. L’Usuari ha d’informar immediatament al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec si té motius per creure que s’ha produït qualsevol de les següents activitats:
  • a) s’ha enviat una transacció no autoritzada des del seu compte.
  • b) s’ha produït un accés no autoritzat al seu compte.
  • c) la seva contrasenya o clau d’accés per mòbil s’ha vist compromesa.
  • d) s’ha perdut, li han robat o s’ha desactivat qualsevol dispositiu que hagi usat per accedir als serveis.
  • e) algú ha transferit o pot haver transferit diners des del seu compte sense el seu permís.
 2. Ha d’informar també al Sistema immediatament així mateix si té raons per creure que s’ha produït un error de qualsevol altre tipus en el seu compte. Per notificar al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec immediatament qualsevol dels esdeveniments esmentats, es compromet a supervisar atentament el seu compte de forma regular.
 3. Comunicació al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec d’errors, transaccions no autoritzades o ús indegut o no autoritzat del seu instrument de pagament. trucant per telèfon o escrivint per e-mail seguint les indicacions de la Clàusula 2.3. Si inicialment proporciona aquesta informació per telèfon, el Sistema pot requerir-li que enviï la seva reclamació o pregunta per escrit en els terminis indicats a la Clàusula 3.2. L’Usuari ha de proporcionar-nos tota la informació que disposi sobre les circumstàncies de qualsevol error, transacció no autoritzada o ús indegut o no autoritzat del seu instrument de pagament o del seu compte i seguir tots els passos raonables sol·licitats per ajudar al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec en la seva recerca. En aquestes circumstàncies, el Sistema podrà proporcionar a tercers la informació que es consideri rellevant en tals circumstàncies d’acord amb la nostra política de privadesa.
 4. Revisió d’informes d’errors. El Sistema informarà a l’Usuari del resultat de la recerca en un termini de vint (20) dies laborables des la recepció la seva notificació. Si el Sistema ha comès un error, es corregirà ràpidament. No obstant això, si es necessités més temps per investigar l’origen o causa de la reclamació o el dubte, no es podrà trigar un màxim de trenta (30) dies. Un cop acabada la investigació, s’informarà a l’Usuari dels resultats de la mateixa en un termini de tres (3) dies laborables. Si es determina que no hi havia cap error, s’enviarà una explicació per escrit i es recuperà l’import abonat en el seu compte en relació amb el suposat error. Sempre que aquest no sigui resultat d’una actuació fraudulenta o per incompliment deliberat o per negligència greu, en els termes indicats en l’apartat e) de la clàusula 3.3.
 5. Responsabilitat per transaccions no autoritzades. Si informa que hi ha hagut un accés indegut al seu compte, el Sistema verificarà aquesta informació en els termes indicats en la lletra d) de l’apartat 5 de la clàusula 3.3. i, si no hi ha proves que indiquin frau o negligència deliberada o greu per part de l’Usuari, es reemborsà la totalitat dels imports de totes les transaccions no autoritzades realitzades amb el seu compte, sempre que ens hagi informat de l’accés indegut al seu compte en els terminis indicats en la Clàusula 3.2 i concorrin les circumstàncies recollides en la lletra d) de la clàusula 3.3. Quan creguem fonamentadament que es requereix una recerca més exhaustiva per aclarir les circumstàncies que envolten l’accés indegut al seu compte del que s’ha informat, seguirem el mateix procés que l’exposat en el punt anterior per a aquesta recerca.

3.8.Bloqueig de comptes pel Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.

 1. El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec es reserva el dret a bloquejar el compte d’un Usuari determinat per raons objectivament justificades relacionades amb la seguretat, la viabilitat del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec i la sospita d’una utilització no autoritzada o fraudulenta del mateix.
 2. En els supòsits contemplats en l’apartat 1 anterior de la present Clàusula, el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec informarà del referit bloqueig i dels motius del mateix a l’Usuari mitjançant un missatge de correu dirigit a l’adreça electrònica autoritzada per realitzar notificacions i comunicacions i, en tot cas, en el moment que vulgui accedir al seu compte. De ser possible, aquesta comunicació es produirà amb caràcter previ al bloqueig i, en cas contrari, immediatament després del mateix, tret que la comunicació de tal informació resulti compromesa per raons de seguretat objectivament justificades o fos contrària a qualsevol altra disposició normativa, com la relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
 3. El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec ordenarà desbloquejar el compte de l’Usuari una vegada hagin deixat d’existir els motius per bloquejar la seva utilització. L’anterior s’entendrà sense perjudici del dret de l’Usuari a sol·licitar el desbloqueig en tals circumstàncies. El desbloqueig del compte es realitzarà sense cost per a l’Usuari del servei de pagament.

3.9.Abast de les responsabilitats del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec

 1. El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec no serà responsable per la informació transmesa i emmagatzemada a petició dels Usuaris sempre que:
  • a) no tingui coneixement efectiu que l’activitat emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització. S’entendrà que l’Entitat Gestora té coneixement de tals circumstàncies quan l’autoritat competent hagi declarat la il·licitud de les dades o s’hagués declarat l’existència d’una lesió a tercers, i aquest conegués la corresponent resolució.
  • b) si té el coneixement efectiu de la il·licitud o caràcter lesiu de l’activitat registrada
  • c) ha actuat amb diligència per retirar les dades.
 2. El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels serveis en la mesura que aquesta depengui de serveis que no formen part pròpiament del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec. En conseqüència, tampoc és responsable pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat i continuïtat abans referida. En tot cas, quan això sigui raonablement possible, el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Portal i dels serveis. Tal preavís no procedirà quan la interrupció o la suspensió del funcionament del Portal atengués a l’ordre que l’autoritat competent hagués ordenat en aquest sentit, en exercici de les competències que legalment tingui atribuïdes.
 3. El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec tampoc garanteix la utilitat del Portal i dels serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Portal i els serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Portal o a aquelles des de les quals es presten els serveis.
 4. El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec no té cap control sobre, ni assumeix la responsabilitat o la legalitat, dels productes o serveis pagats amb el seu servei.

3.10.Durada i resolució del Contracte

 1. La durada inicial del Contracte és de dos (2) anys, prorrogant-se de forma indefinida si les parts no manifesten la seva oposició amb una antelació mínima de dos (2) mesos abans d’expirar aquests dos (2) anys.
 2. El titular del compte podrà procedir a la resolució del Contracte en qualsevol moment amb les següents condicions:
  • a) sempre serà necessari un preavís amb un mes d’antelació.
  • b) si el compte presentés un saldo positiu de recs el titular disposarà de tres (3) mesos per a gastar-lo, durant els quals no podrà rebre nous ingressos.
  • c) la resolució no afectarà a un eventual bloqueig del compte que s’hagués  produït de conformitat amb les disposicions de la Clàusula 3.8.
 3. El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec podrà resoldre el present Contracte quan concorri alguna de les següents circumstàncies i sota les següents condicions:
  • a) en cas d’incompliment d’aquest Contracte per part del titular del compte, d’actuacions reiterades que posin en perill la viabilitat mateixa del Sistema en la seva configuració actual, com la paritat entre l’euro i Rec. En aquests casos, el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec haurà de procedir a comunicar-ho donant un període no inferior a quinze (15) dies des de la data de notificació per a fer efectiva la resolució del Contracte.
  • b) en aquells supòsits en els quals el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec procedeixi a la resolució del Contracte en atenció a actuacions presumptament delictives vinculades, entre altres, al blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. En tals casos, cap preavís serà preceptiu. La resolució en aquest cas no afectarà a un eventual bloqueig del compte que s’hagués  produït de conformitat amb les disposicions de la Clàusula 3.8.
  • c) en el supòsit que el compte tingui saldo zero i no hagi rebut cap anotació ni en deure ni en haver durant un període igual o superior a dotze (12) mesos, o quan, estant registrat com a compte inactiu, presenti saldo zero o saldo a favor del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, encara que sigui com a conseqüència del càrrec de bonificacions si les hagués.
  • d) en cas de cessament del Sistema, el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec realitzarà un preavís amb una antelació mínima de dos (2) mesos.
 4. De cobrar-se despeses periòdiques pels serveis del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, al moment de la resolució del Contracte, l’Usuari del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec només abonarà la part proporcional deguda fins a la resolució del Contracte i si s’haguessin pagat a compte, es reemborsaran de manera proporcional.
 5. Les disposicions de la present Clàusula no impedeixen el dret de les parts a sol·licitar la declaració de nul·litat del present Contracte, segons el Codi Civil.

3.11.Modificació de les condicions

 1. El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec podrà proposar qualsevol modificació de les condicions previstes en aquest Contracte i de la informació relativa a l’operativa del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, comunicant-la amb una antelació no inferior a dos (2) mesos respecte a la data d’entrada en vigor de la modificació proposada. La comunicació de les modificacions es realitzarà a través de la pàgina web del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec i a través del correu electrònic indicat a l’efecte de notificacions per propi Usuari en el present Contracte. Totes aquestes comunicacions hauran de destacar-se i explicar-se amb claredat.
 2. L’aplicació de les modificacions es farà efectiva si vençut el termini del preavís, el titular del compte no ha manifestat la seva oposició. En cas contrari, el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec notificarà la resolució del Contracte en la mateixa data prevista per a l’aplicació de les modificacions sense cap afegit.
 3. No obstant l’anterior, el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec podrà aplicar de forma immediata aquelles modificacions que inequívocament resultin més favorables per a tots els Usuaris del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.

3.12.Propietat intel·lectual i industrial

 1. El Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, tots els seus continguts, marques, la informació i materials continguts en el mateix, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes informàtics utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec o de tercers.
 2. Tret que fos autoritzat per escrit pel Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l’Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior.
 3. En particular, queda terminantment prohibit:
  • a) La utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs a la pàgina web i a l’aplicatiu mòbil per a la seva posterior inclusió, total o parcial, modificats o originals, en altres llocs d’internet aliens al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec sense comptar amb l’autorització prèvia i per escrit del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.
  • b) La supressió de signes identificatius dels drets de propietat industrial o de qualsevol altre del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec o dels tercers, que figurin al Portal.
  • c) La manipulació de qualssevol dispositiu tècnic establert pel Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, o per tercers, ja sigui al Portal del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets.
 4. L’Usuari professional concedeix al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec el dret a utilitzar i representar el nom de la seva empresa, les seves marques comercials i logotips al nostre lloc web i a les nostres aplicacions per a mòbil i aplicacions d’escriptori amb la finalitat de mostrar la informació sobre la seva empresa i els seus productes i serveis al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.
 5. En proporcionar-nos contingut o publicar-lo (en cada cas per a la publicació, amb o sense connexió a Internet) utilitzant els serveis, concedeix al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec un dret no exclusiu, irrevocable, lliure de drets d’autor per exercir tots els drets de copyright, publicitat, marques comercials, bases de dades i drets de propietat intel·lectual sobre els seus drets sobre el contingut, en qualsevol mitjà conegut ara o per conèixer en el futur.
 6. Declara i garanteix que cap dels següents supòsits infringeix cap dret de propietat intel·lectual:
  • a) la seva provisió de contingut per a nosaltres.
  • b) el seu enviament de contingut mitjançant els serveis.
  • c) l’ús que fa el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec de tal contingut (incloses les obres derivades del mateix) en relació amb els serveis prestats.

3.13.Règim de protecció de dades de caràcter personal

L’Entitat Gestora es compromet, com a responsable del tractament de les dades personals que quedin registrades en el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, a respectar escrupolosament la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

L’Usuari pot contactar en qualsevol moment amb l’Entitat Gestora mitjançant escrit adreçat a Plaça Catalunya, nº 9, 5è 2a, 08002 de Barcelona o bé mitjançant correu electrònic a [info@rec.barcelona].

D’acord amb el que s’estableix a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, l’Entitat Gestora només tractarà les dades de l’Usuari amb la finalitat de gestionar i fer viable el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.

Així mateix, per a un correcte seguiment i control de l’ús que es faci del Sistema, l’Entitat Gestora podrà conservar la traça de les operacions realitzades pels usuaris, tant consumidors com professionals, així com realitzar la seva anàlisi posterior als efectes de millorar el propi Sistema.

La base jurídica per dur a terme el tractament de les dades és el consentiment que presta l’Usuari en el moment d’acceptar les presents condicions generals.

Les dades tractades per l’Entitat Gestora són estricament necessàries, adequades i pertinents. L’Usuari, per la seva banda, es compromet expressament a proporcionar dades que siguin veraces, exactes i actualitzades, així com a comunicar qualsevol modificació o error en les mateixes.

Les dades es conservaran mentre duri la participació de l’Usuari en el Sistema i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstes a la normativa.

Les dades facilitades per l’Usuari no seran cedides a tercers, excepte els següents supòsits:

 1. Comunicacions a Administracions públiques per al compliment d’obligacions legals.
 2. Comunicacions entre els propis usuaris dels Sistema en el moment en que es realitzi un pagament. Cada intercanvi quedarà reflectit a l’aplicatiu per a mòbils i els dos usuaris que hagin intervingut en l’operació podran visualitzar les seves dades respectives.
 3. Comunicació a l’entitat prestadora de serveis de pagaments per a poder gestionar els pagaments dels intercanvis.

Així mateix, l’Entitat Gestora contractarà serveis, de proveïdors externs, que per a la prestació dels serveis també hauran d’accedir a les dades de l’Usuari. Aquests proveïdors, que actuaran en qualitat d’encarregats dels tractament, són: proveïdors de comunicacions electròniques, hosting, ofimàtica, gestoria, comptabilitat, auditoria, advocats, allotjament de dades i serveis d’analítica i estadística. Quant a les transferències internacionals, les dades de caràcter personal es podran transferir a Encarregats ubicats als Estats Units d’Amèrica adherits a les polítiques de Privacy Shield, que compten amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea (Decisió de execució (UE) 2016/1250 de la Comissió).

L’Usuari podrà exercir davant l’Entitat Gestora seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, enviant la seva sol·licitud a les adreces postal o electrònica esmentades a l’inici d’aquesta clàusula sobre protecció de dades. L’Usuari té el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, l’Usuari té el dret també de presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control, si ho estima convenient.

En el supòsit que l’Usuari comuniqui dades al Sistema de terceres persones, com en el cas de les “persones autoritzades”, és l’Usuari qui es compromet a facilitar-los-hi, amb caràcter previ, la informació continguda en aquesta clàusula i obtenir-ne el consentiment d’aquestes terceres persones.

3.14.Servei d’atenció a l’Usuari.

 1. El titular del Sistema ofereix un servei d’atenció a l’Usuari, adequat a les seves necessitats. L’articulació d’aquest servei permet combinar l’ús de canals de comunicació telemàtics a través dels quals estarà adequadament referenciat.
 2. El titular del Sistema disposarà en tot moment d’una guia de l’Usuari o tutorial, o material anàleg, amb l’objectiu de posar a l’abast les explicacions necessàries sobre la forma i possibilitats de les operacions. A més, facilita un llistat de preguntes freqüents d’utilitat per a l’Usuari.
 3. El servei d’atenció a l’Usuari orienta la seva activitat a donar resposta als dubtes dels Usuaris i fomentar una bona acceptació i ús del Sistema per part dels mateixos.
 4. L’entitat proveïdora dels serveis tècnics participa en el servei d’atenció a l’Usuari a través del servei d’assistència tècnica que prestarà a l’Entitat Gestora per resoldre els dubtes que puguin sorgir dins l’àmbit tècnic de la plataforma de pagament..

3.15.Tipificació d’infraccions i sancions.

Faltes lleus.

 1. Publicacions d’anuncis o ofertes no permeses.
 2. Incompliment de respecte d’altres Usuaris relacionats amb el Sistema.
 3. L’incompliment lleu del protocol que regula la relació entre l’entitat proveïdora de serveis tècnics del Sistema i els Usuaris en atenció al grau de distorsió en el funcionament del Sistema i la seva seguretat.
 4. La resta d’infraccions no classificades en els apartats següents.

Faltes greus.

 1. Incompliment de l’obligació de lliurar béns o serveis, assumida en una transacció.
 2. La realització d’activitats o l’ús dels recs sense autorització.
 3. Autoritzar l’accés al Sistema a persones que no estiguin directament vinculades al titular del Compte.
 4. L’incompliment per part de l’Usuari de les condicions pactades en el Contracte.
 5. L’incompliment greu del protocol que reguli la relació entre l’entitat proveïdora de serveis tècnics del Sistema i els Usuaris en atenció al grau de distorsió en el funcionament del Sistema i la seva seguretat.
 6. La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Faltes molt greus.

 1. Causar qualsevol dany patrimonial a l’Entitat Gestora.
 2. Qualsevol temptativa comprovada d’adulteració o frau o accés a àrees restringides de la plataforma informàtica.
 3. L’incompliment molt greu del protocol que reguli la relació entre l’entitat proveïdora de serveis tècnics del Sistema i els Usuaris en atenció al grau de distorsió en el funcionament del Sistema i la seva seguretat.
 4. La reincidència en la comissió de faltes greus.

Tipologia de les sancions.

Les sancions que es poden imposar per infraccions a les disposicions del Contracte són les següents:

 • Advertència.
 • Suspensió o revocació del compte d’usuari, sense possibilitat d’indemnització.

Graduació de les sancions.

L’advertència es fa per a aquelles infraccions considerades lleus, no doloses, sempre que no hi hagi reincidència o reiteració.

Les infraccions considerades greus o molt greus comportaran l’advertència o, a criteri de l’Entitat Gestora, la suspensió o revocació del compte d’usuari, sense possibilitat d’indemnització.

Dues faltes lleus equivalen a una falta greu i dues faltes greus són equivalents a una falta molt greu.

En tot cas, la comissió de tres faltes molt greus se sancionarà amb la resolució del Contracte i amb la confiscació (si fos el cas) de la quota d’alta del Sistema, sense que l’adjudicatari tingui dret a reclamació ni devolució dels imports satisfets.

Marc legal aplicable

El present Contracte es regirà per la legislació espanyola que li sigui d’aplicació en cada moment.

Cessió

Els Usuaris no podran cedir aquest Contracte sense el previ consentiment per escrit de l’Entitat Gestora. L’Entitat Gestora podrà cedir el present Contracte a qualsevol altra entitat que pugui gestionar en el futur el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec sense consentiment dels Usuaris, prèvia notificació.

Procediment de reclamació extrajudicial

En cas de divergència entre les parts del Contracte sobre qualsevol gestió relacionada amb el mateix, els Usuaris podran realitzar reclamacions davant els Serveis de Reclamacions i Atenció al Client del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec de l’Entitat Gestora: [Plaça Catalunya, Nº 9, 5é 2na – 08002 Barcelona], [651 34 14 06], [info@rec.barcelona].

Apèndix

Paràmetres del compte

Amb data d’acceptació d’aquest Contracte, els paràmetres d’aplicació als comptes són:

(C1) Tipus de compte:          

Particular

Professional

(C2) Tipus d’Usuari: 

Consumidor

Professional

(C3) Quota mensual de participació: 0 euros

(C4) Import mínim de conversió: 0 euros, tret de baixa de Sistema.

(C5) Import màxim de conversió: 5.000 euros mensuals

(C6) Quota de conversió: 0%

(C7) Quota de transacció : 0%

(C8) Taxa per transacció: 0%