1.  Responsable del tractament
El responsable del tractament de les dades recollides a través d’aquest lloc web és:
  • Institut Internacional per l’Acció Noviolenta – NOVACT (en endavant, “NOVACT“).
  • Carrer Junta de Comerç, 20, 08001 Barcelona (España).
  • legal@rec.barcelona
2.  Finalitats
Les dades personals de l’usuari d’aquest lloc web seran tractades per a les següents finalitats:
  • Gestionar la seva participació al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec. Així mateix, per a un correcte seguiment i control de l’ús que es fa del Sistema, NOVACT podrà portar un control de les operacions realitzades pels usuaris, tant consumidors com professionals, així com realitzar posterior anàlisi a efectes de millorar el seu propi sistema. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la participació de l’Usuari a l’esmentat Sistema i, una vegada finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base legal per al tractament de les dades és el consentiment prestat per l’usuari en acceptar aquestes condicions d’ús i la política de privacitat.
  • Permetre a l’usuari emplenar l’enquesta i formalitzar la seva participació al projecte de recerca ATARCA liderat per la Universitat d’Aalto (Finlàndia), en el marc de l’Horitzó 2020 FET Open de la Unió Europea, que també inclou l’elaboració de perfils. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la participació de l’Usuari a l’esmentat Projecte i, una vegada finalitzat aquest, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat per emplenar l’enquesta i participar al projecte de recerca. El projecte arreplegarà dades sobre l’edat, el sexe, el nivell educatiu, la situació laboral i dades sobre la participació dels participants en monedes complementàries. Aquestes dades només es recolliran amb el consentiment dels participants i s’utilitzaran a l’anàlisi socioeconòmica de l’experiment pilot. L’anàlisi no requerirà ni utilitzarà cap informació sobre la identitat real dels participants, ni dades que puguin ser suficients per identificar-ne cap d’ells.
  • Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes realitzades per l’usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que la sol·licitud d’informació i/o consulta hagi estat atesa i, posteriorment, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base legal per al tractament és el consentiment de l’Usuari.
  • Mantenir informat l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre les novetats de NOVACT i els seus projectes. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment per rebre aquestes comunicacions, i posteriorment durant els terminis de conservació i limitació de responsabilitat legalment previstos. La base legal per al tractament és el consentiment de l’Usuari.
Si no accepta el tractament de les seves dades per a aquesta finalitat, marqueu la casella prevista per fer-ho. Els sistemes d’exclusió publicitària que figuren al lloc web www.aepd.es estan a disposició de l’Usuari.
3.  Destinataris
Les dades facilitades per l’Usuari no seran cedides a tercers, llevat dels casos següents: a) Comunicacions a les Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals; b) Comunicacions entre els mateixos usuaris del Sistema en el moment de fer un pagament. Cada intercanvi quedarà reflectit en l’aplicació mòbil i els dos usuaris que hagin participat en l’operació podran visualitzar les dades respectives; c) Comunicacions al proveïdor de serveis de pagament per a la gestió dels pagaments i els intercanvis; i d) A l’entitat que en el futur es constitueixi com a Junta de Canvi i que assumeixi la gestió del Sistema.
Així mateix, les dades podran ser comunicades a les categories d’encarregats del tractament següents: proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestió, comptabilitat, auditoria, consultoria i representació legal. Aquests encarregats del tractament podran transferir dades de caràcter personal a encarregats del tractament ubicats a tercers països i amb els quals s’han formalitzat les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea (Decisió de la Comissió (UE) 2021/914/UE de 4 de juny del 2021).
En particular, a efectes del projecte ATARCA, tots els encarregats del tractament (solucions tècniques com apps, serveis i servidors) estan ubicats a la UE i no es preveuen transferències internacionals.
4.  Drets
 L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició davant de NOVACT. Així mateix, en el tractament de les dades de l’Usuari la legitimació del qual es basa en el consentiment prestat per aquest, l’Usuari té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Per a les qüestions relatives als drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició al tractament de qualsevol informació personal es pot exercir contactant amb NOVACT al següent número de telèfon: 651 34 14 06 o per correu electrònic: legal(@ )rec.barcelona.
Per a assumptes relacionats amb el projecte de recerca ATARCA o amb la Universitat Aalto, els participants poden posar-se en contacte amb el Responsable de Protecció de Dades de la Universitat Aalto, si tenen preguntes o demandes relacionades amb el tractament de la informació personal, al següent número de telèfon: 0947001 o per correu electrònic: tytosuojavastaava@aalto.fi.
Per qüestions relacionades amb l’aplicació REC, els participants poden posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client de REC al número de telèfon següent: 651 34 14 06 o per correu electrònic: info(@)rec.barcelona.
En qualsevol cas, l’Usuari té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control corresponent si ho considera oportú.
En cas que l’usuari comuniqui al Sistema dades d’un tercer, com és el cas de les “persones autoritzades”, és l’usuari qui es compromet a proporcionar-los, prèviament, la informació continguda en aquesta clàusula ia obtenir el consentiment dels tercers esmentats.