El projecte REC, Moneda Ciutadana, necessita un servei de seguiment i coordinació tècnica. Els diversos sistemes tecnològics del REC consisteixen en un sistema de pagaments basat en blockchain, amb mòdul de màrqueting, i una pàgina web, tots ells basats en servidors propis. També existeixen altres sistemes auxiliars basats en SaaS. Les labors seran coordinades amb la responsable de tecnologia del REC i l’assessor tècnic del projecte i consistiran en: 

1.Relacionades amb l’àrea d’atenció al client:

 • Errors del sistema (Bugs): Analitzar bugs del funcionament del sistema i donar resposta a l’equip del rec respecte a problemes reportats pels usuaris. Determinar la naturalesa dels problemes reportats i tenir una orientació mínima de per on solucionar aquests problemes per a sol·licitar accions als nostres diferents proveïdors tecnològics. Igualment, s’haurà de portar el seguiment de cada problema fins a la seva resolució.

2.Relacionades amb el manteniment i evolució de la infraestructura tecnològica de REC Moneda Ciutadana.

 • Manteniment: Dur a terme, o si escau coordinar, les funcions de manteniment de tots els sistemes que componen la infraestructura tecnològica de Rec Moneda Ciutadana. 
 • Còpies de seguretat: Assegurar que es duen a terme els back-ups periòdics de tots els sistemes, i realitzar personalment aquells que corresponguin a un altre proveïdor. 
 • Roadmap de desenvolupaments: Liderar el roadmap evolutiu (i correctiu també) per a assegurar el compliment de les prioritats establertes des de l’equip de Rec Moneda Ciutadana, de manera que les millores del sistema més demandades siguin les que primer s’implementin. Per a això, haurà de coordinar-se amb els diferents proveïdors del sistema amb total cordialitat i assertivitat per a traslladar-los aquestes prioritats, i retornar a l’equip del REC la informació rellevant que aquestes terceres parts ens hagin de fer arribar: consells, suggeriments, dificultats, etc. Serà responsabilitat del responsable tècnic fer complir les dates acordades per als desenvolupaments i reparació de bugs. 
 • Instal·lacions: Executar instal·lacions i actualitzacions de programari, de servidors, comptes de correu, etc.  
 • Inventari de sistemes: Mantenir actualitzat l’inventari de sistemes i serveis externs.  
 • Dominis i pagament de serveis: Mantenir al dia el pagament dels dominis, i altres serveis tecnològics el pagament dels quals sigui periòdic, mitjançant la corresponent notificació al responsable administratiu del projecte. 
 • Documentació: Mantenir al dia la documentació tècnica del sistema, escrivint noves peces, quan els sistemes s’ampliïn o corregint les existents quan canviïn. 
 • Alertes: Assegurar que existeix un sistema d’alertes que permeti detectar qualsevol problema o alteració en el correcte funcionament dels sistemes. 
 • Auditories: Facilitar tasques d’auditoria, quan dites auditories existeixin. 
 • Protecció de dades: Detectar, en col·laboració amb el responsable intern de protecció de dades, totes les situacions de potencial perill, des del costat tècnic, per a la vulneració de la protecció de les dades dels usuaris i empleats de Rec Moneda Ciutadana. 

 

Condicions en la prestació del servei 

Les responsabilitats exigeixen una dedicació d’unes 20 hores setmanals distribuïdes 4 hores diàries de dilluns a divendres en la nostra oficina. 

Condicions de contractació:  

L’empresa aspirant a aquest contracte presentarà el curriculum vitae de la persona proposada que dugui a terme les tasques i l’experiència i capacitat de l’empresa per realitzar aquests tipus de projectes. L’aspirant també pot ser un autònom.  L’empresa seleccionada haurà de presentar pressupost amb l’import indicat a retribució adreçat a l’ajuntament de Barcelona, ens contractant.  

Requisits mínims:  

 • Formació superior en informàtica, telecomunicacions, matemàtiques, o altres llicenciatures o enginyeries tècniques. 
 • Coneixements de PHP => Framework: symfony  
 • Javascript  
 • Administració de sistemes => Linux (debian), mariadb, mongo, apatxe 

Es valorarà: 

 1. Experiència en la realització de totes les labors descrites.
 2. Facilitat de tracte i comunicació efectiva amb els diferents equips.
 3. Referències d’altres ocupadors presents o passats per a labors similars.
 4. Experiència en desenvolupament dels sistemes que componen la infraestructura del REC.
 5. Maneig de l’einaTrello per a SCRUM i Telegram per a comunicació. 
 6. Nocions bàsiques de funcionament deblockchain. 
 7. Nocions d’Angular 2X (Typescript).

El contracte es podrà rescindir per totes dues parts en qualsevol moment, respectant 15 dies de preavís. 

Durada del servei 

De 4 de març de febrer a 31 d’octubre de 2019 

Qui contracta:  

Ajuntament de Barcelona – Àrea de Drets Socials (en el marc del projecte B-MINCOME) 

Retribució 

14.990€ + IVA – Facturació i pagament mensual proporcional. 

Contacte: 

Si ets autònom envia el teu currículum i, si ets empresa, el llistat de projectes (solvència tècnica) i el currículum de la persona que desenvoluparia la feina a info@rec.barcelona abans del 25 de febrer amb el concepte: TRec-19.