Informació per als participants en la investigació del projecte ATARCA
Gràcies pel seu interès a participar en aquest estudi de recerca. Gràcies al finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea, la Universitat d’Aalto (“Aalto”) està duent a terme un estudi de recerca sobre la creació de tokens criptogràficament protegits similars a Bitcoin, però no rivals, amb l’objectiu de provar la seva aplicabilitat per governar els mercats de dades industrials, d’una banda, i fomentar la cooperació en monedes impulsades per la comunitat, de l’altra, amb l’objectiu d’eliminar les fallades del mercat a llarg termini (“Estudi de Recerca” ). Aquest Estudi de Recerca està dirigit per Aalto, amb la col·laboració de Streamr (Suïssa), NOVACT (Barcelona), Demos (Finlàndia) i Qbit (València) (anomenats conjuntament “el Consorci”).
La base legal per participar en aquest estudi de recerca és el seu consentiment. La participació en aquest estudi de recerca és voluntària. Pot interrompre la seva participació en l’estudi de recerca en qualsevol moment. En cas que interrompi la seva participació, no estarà subjecte a cap conseqüència negativa, però la informació recopilada de vostè fins al moment de la interrupció de la seva participació pot ser utilitzada a l’estudi d’acord amb aquest Avís de Privacitat i la legislació de protecció de dades aplicable.
El principal objectiu i propòsit de l’Estudi de Recerca és crear una nova tecnologia descentralitzada, tokens antirrivals, i propostes científicament fonamentades de noves polítiques que permetin un comerç i uns ecosistemes eficients, descentralitzats i d’estil de mercat per als béns antirrivals.
Durant la seva participació en aquest Estudi de Recerca, NOVACT recopilarà informació en nom del Consorci sobre vostè que inclourà informació personal seva (col·lectivament, “Informació Personal”) – per exemple, el seu barri, lloc de naixement, sexe, hàbits de compra, o el seu tipus de professió. NOVACT també pot utilitzar enregistraments d’àudio i vídeo (incloent, però sense limitar-se a, enregistraments de vídeo de la cara). La idea és fer entrevistes amb les persones que formen part de l’Estudi de Recerca i també completar una enquesta sobre els seus hàbits de compra. L’Estudi de Recerca es realitzarà a les instal·lacions de NOVACT. No es recollirà cap altre tipus de dades durant l’estudi de recerca. Totes les dades personals es recolliran directament dels participants a l’Estudi de Recerca.
La informació personal recopilada s’utilitza únicament per als fins d’aquest estudi de recerca. Els resultats d’aquest estudi de recerca es comunicaran al Consorci únicament en forma pseudonimitzada i no l’identificaran individualment en cap cas. El Consorci podrà optar per compartir públicament els resultats desidentificats d’aquest Estudi de Recerca. Aquest estudi de recerca es durà a terme de forma cega i es prendran mesures per protegir la seva identitat del Consorci d’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable. El Consorci no compartirà les dades personals amb tercers.
Aquest Estudi de Recerca està subjecte a les lleis aplicables que regeixen la protecció de la informació personal i la seva informació serà tractada de forma confidencial, sens perjudici de les possibles divulgacions comentades anteriorment. A més, el tractament de la seva Informació Personal es regirà per les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). La informació personal podrà ser comunicada a les categories d’encarregats del tractament següents (tots ells necessaris per dur a terme l’estudi de recerca): Proveïdors de comunicacions electròniques, hosting, manteniment informàtic i representació legal i d’assessorament. Aquests encarregats del tractament poden transferir dades personals a encarregats del tractament ubicats a tercers països i amb les quals s’han formalitzat les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea (Decisió de la Comissió (UE) 2021/914 de 4 de juny de 2021). Independentment del país on es recullin o processin les dades personals, el Consorci manté les garanties administratives, tècniques i físiques adequades per mantenir la seguretat de les dades i protegir les seves dades personals.
Vostè confirma que el consentiment atorgat per a aquest Estudi de Recerca serà vàlid fins al seu compliment total. En qualsevol cas, d’acord amb els drets del RGPD, podeu retirar-vos d’aquest Estudi de Recerca en qualsevol moment posant-vos en contacte amb NOVACT. Els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició al tractament de qualsevol informació personal poden ser exercits contactant amb NOVACT a legal@rec.barcelona. Si voleu presentar una queixa en relació amb l’ús de les vostres dades personals per part del Consorci, poseu-vos en contacte amb NOVACT utilitzant la informació de contacte indicada anteriorment, o podeu adreçar-vos a l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent.
Per a assumptes relacionats amb el projecte de recerca ATARCA o amb la Universitat Aalto, podeu posar-vos en contacte amb el responsable de protecció de dades de la Universitat Aalto, en cas que tingueu preguntes o demandes relacionades amb el tractament de la informació personal, al següent número de telèfon: 0947001 o per correu electrònic: tytosuojavastaava@aalto.fi.
Per qüestions relacionades amb l’aplicació REC, els participants poden posar-se en contacte amb el servei d’atenció al client de REC al número de telèfon següent: 651 34 14 06 o per correu electrònic: info(@)rec.barcelona.
Finalment, aquí teniu més informació sobre el responsable de l’estudi de recerca per exercir els vostres drets: el responsable de l’estudi és la Universitat Aalto. La persona de contacte en assumptes relacionats amb l’estudi de recerca: [Informació de contacte]. Si ho desitgeu, podeu posar-vos en contacte amb el responsable de la protecció de dades de la Universitat Aalto si teniu preguntes o demandes relacionades amb el tractament de dades personals al següent Número de telèfon: 0947001 o per correu electrònic: tytosuojavastaava@aalto.fi.
En seleccionar “Consento” a continuació, vostè certifica que té divuit (18) anys o més. Certifica que ha llegit i comprès la informació anterior, que accepta complir els requisits que s’hi inclouen i que participa en aquest Estudi de Recerca. Abans de signar, assegureu-vos que enteneu tots els aspectes explicats i pregunti qualsevol dubte que pugui tenir.
□ Consento.
[nom i cognoms] [DNI/NIF]
[data]
Signatura: