TERMES I CONDICIONS
DE LA CAMPANYA RECREA
AMB REC CULTURAL

L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i l’Associació NOVACT impulsen el projecte REC Cultural que té per objectiu donar suport al teixit cultural de la ciutat i estimular el consum, la producció i l’accés a la cultura local, inicialment als barris de Sants i Poble-sec de Barcelona.
“REC Cultural” s’emmarca en el Pla de Drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona,  com la 14a acció de la seva 2a mesura: “Cultura de Base i Sectors culturals: dret a la creació, l’experimentació, la recerca i la producció cultural,ité com a objectiu donar suport al teixit cultural de la ciutat i estimular el consum, la producció i l’accés a la cultura local, inicialment en els barris de Sants i Poble-sec de Barcelona.  
L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) canalitza 100.000 euros a través de la moneda REC Cultural per oferir un 50 % de bonificació a totes aquelles persones que adquireixin serveis, activitats i béns culturals, començant pels barris de Sants i Poble-sec a través de l’aplicació mòbil del REC.  
La campanya té vigència fins al 15 de març de 2023. Fins aquesta data es podran fer compres amb RECS Culturals bonificats. En tot cas, únicament s’atorgaran bonificacions fins que s’exhaureixi l’aportació municipal abans esmentada. 
 1. Qualsevol persona que estigui registrada a l’aplicació del REC com a usuària particular i que bescanviï un mínim d’un euro a RECS Culturals a través de l’aplicació REC (disponible per a IOS i Android a través de l’Apple Store i Google Play, respectivament). Amb aquest mínim i acceptant aquests termes i condicions del projecte REC Cultural, s’entra automàticament com a participant.  Tothom pot accedir i disposar de RECS Culturals sempre que es disposi d’un document d’identitat, un telèfon mòbil i una targeta de crèdit/dèbit. Per aconseguir RECS Culturals, cal estar registrat a l’aplicació mòbil Rec Barcelona, prémer el botó blau que apareix a la pantalla principal i prémer “Recarregar RECS”.
 2. Els establiments, equipaments, col·lectius, associacions i activitats culturals dels barris de Sants i Poble-sec que compleixin els criteris del Cens de Comerç 2019 de l’estudi “Projecte de promoció del consum cultural a través de la moneda ciutadana”, en el qual es destaca que poden formar part del projecte del REC Cultural les següents categories:
  • Arts gràfiques
  • Associacions esportives, socials, veïnals, culturals
  • Bars especials amb actuació / Bars musicals
  • Ensenyament (S’exclouen centres educatius formals, llars infantils, primària, secundària, universitari)
  • Equipaments culturals i recreatius
  • Fotografia
  • Llibres, diaris i revistes
  • Música
  • Segells, monedes i antiguitats
  En relació als equipaments culturals, destaquem:
  – Arxius i biblioteques patrimonials – Àmbit: Història i memòria
  – Biblioteques de Barcelona – Àmbit: Lletres
  – Centres cívics – Àmbit: Multidisciplinaris i altres
  – Espais d’arts escèniques: Sales d’arts escèniques – Àmbit: Arts escèniques / visuals
  – Espais de concerts: Sales de música en viu – Àmbit: Música
  – Museus i espais d’exposicions: Museus i col·leccions i Espais d’interès arquitectònic – Àmbit: Ciència, arts visuals, història i memòria, etc.
  A banda d’aquests establiments, es tindran en compte altres sectors d’innovació cultural, com ara les indústries creatives, iniciatives d’innovació artística, noves economies de la cultura, pràctiques culturals comunitàries (espai públic, patrimoni, etc.), art urbà, música al carrer, com també fàbriques de creació, projectes artístics emergents, iniciatives innovadores culturals, etc.
  En relació amb el tipus de titularitat, es planteja de forma oberta:
  – Pública no municipal
  – Consorci o fundació amb presència municipal
  – Municipal
  – Privada
  Per adherir-se al projecte REC Cultural, caldrà seguir el procediment que s’explica en aquest enllaç: (link)
A. Com a persona usuària particular (beneficiària de la bonificació):
 • Descarrega’t l’aplicació del REC i dona-t’hi d’alta, si és que no estàs ja registrat a l’aplicació del REC com a persona usuària particular. 
 • Al bàner, accepta les condicions d’ús, respon un breu qüestionari de dades bàsiques i ENTRA! 
 • Automàticament s’obre el teu compte REC Cultural, des del qual has d’operar per obtenir la bonificació. 
 • Amb el botó blau de l’aplicació, bescanvia euros a RECS Culturals. Cada vegada que es faci una recàrrega de RECS Culturals es bonificarà automàticament un 50 %, fins al límit de 200 RECS Culturals (rebent un màxim de 100 RECS Culturals bonificats) i fins que s’exhaureixin els 100.000 RECS Culturals totals de bonificació. 
 • Busca al mapa els establiments i equipaments culturals de Sants i Poble-sec que accepten RECS Culturals i fes-hi les compres! 
En el moment de la finalització del projecte REC Cultural, és a dir, el 15 de març de 2023, els RECS Culturals bonificats no gastats es perdran, és a dir, no podran ser usats en més compres. 
Tal com s’indica a les condicions generals d’ús, les persones usuàries particulars no podran bescanviar els RECS Culturals adquirits per euros (ni els RECS Culturals bonificats), de manera que s’han de gastar en compres als establiments i equipaments culturals adherits al projecte REC Cultural.  
B. Com a persona usuària professional
Si ets un establiment, equipament, col·lectiu, associació i/o activitat cultural dels barris de Sants i Poble-sec, les persones consumidores faran una compra i tu rebràs els RECS Culturals tant de la càrrega inicial com de la bonificació.
Per al funcionament del sistema, la forma de generar RECS Culturals és a partir de punts d’intercanvi, és a dir, NOVACT, des del compte central del projecte al Sistema REC, ingressarà el 50 % de la bonificació al compte de l’usuari professional i d’aquest, al compte de la persona usuària particular que ha fet el bescanvi.
Les recàrregues de RECS Culturals fetes des d’un compte d’usuari professional no activaran cap dret de bonificació, ja que només s’activa des dels comptes de persones usuàries particulars. Si un professional vol participar personalment al projecte, s’haurà d’obrir- un compte particular a l’aplicació REC.
Les persones professionals adherides al projecte podran bescanviar els seus ingressos de RECS Culturals a euros tal com facilita el propi sistema. Per poder fer aquest canvi cal haver presentat tota la documentació que es demana correctament amb l’objectiu de donar compliment als requeriments de lluita contra el frau i l’emblanquiment de diners de la normativa vigent que s’explicita a les Condicions Generals de Participació al Sistema d’Intercanvi Ciutadà REC i que podeu consultar en el següent enllaç: https://rec.barcelona/faq-items/documentacio-necessaria/
Requisits obligatoris per participar en el projecte com a persona usuària professional:
 1. Ser un establiment, equipament i/o activitat cultural dels barris de Sants i Poble-sec que compleixin els criteris del Cens de Comerç 2019, segons el que expressa més amunt l’apartat “Qui hi pot participar”.
 2. Donar-se d’alta al sistema i a l’aplicació del REC – moneda ciutadana – com a persona usuària professional / comerç. Aquest requisit s’acreditarà a través de la validació de l’alta a la base de dades del sistema REC de l’aplicació.
 3. Acceptar expressament aquests termes i condicions del projecte REC Cultural.
 4. Acceptar el cobrament de les vendes a les persones consumidores o usuàries que ho demanin en RECS Culturals.
 5. Mantenir el mateix preu de venda al públic en RECS Culturals que en euros del producte o prestació de servei, com també la mateixa qualitat i gamma de productes o serveis oferts.
 6. Acceptar fer difusió del projecte REC Cultural i altres actes de promoció i comunicació que hi estiguin vinculats.
 7. La persona usuària professional cedirà de manera no exclusiva una llicència d’ús sobre la imatge relativa a la seva marca o nom comercial, sense possibilitat de poder cedir-la a tercers ni concedir subllicències.
 8. Per a la justificació del projecte, si escau, es podran requerir aquelles factures i/o tiquets emesos relacionats amb les vendes on s’hagi aplicat el percentatge de la bonificació i per les quals la persona usuària professional ha rebut la subvenció amb la qual pot bonificar la compra. La persona usuària professional haurà, doncs, de guardar-ne una còpia.
 9. Coneix i accepta expressament que NOVACT podrà mantenir informats als usuaris professionals, inclús per mitjans electrònics (trucades de seguiment, SMS i/o correus electrònics), sobre les novetats i l’estat de la campanya “REC CULTURAL”. Aquesta finalitat també pot incloure la realització d’enquestes. 
Els requisits dels apartats 3 al 9 s’acreditaran a través d’una declaració responsable signada i segellada per l’empresa sol·licitant segons el model que s’adjunta a l’Annex I.
Totes les persones participants es comprometen a mantenir els compromisos que justifiquen aquest projecte durant la seva duració.
En cas d’incompliment, seran apercebuts, i en cas de no solucionar-ho, podran ser donats de baixa del projecte REC Cultural per la mateixa comissió que els ha seleccionat.
 1. Dret d’admissió a la campanya quan es compleixin els requisits establerts. 
 1. Dret a tenir una disponibilitat immediata dels RECS Culturals bonificats en el seu compte per part de la persona usuària que hagi fet una compra a una usuària professional adherida a la campanya. 
 2. Dret a accedir a la informació de l’estat del seu compte REC Cultural en tot moment. 
 3. Dret a ser informats de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, entre d’altres: 
  1. Sobre les condicions tècniques i d’altra índole necessàries per a la correcta operativa de la campanya. 
  2. Sobre les modificacions que es puguin proposar en aquesta campanya per a què la usuària pugui, en tot cas, manifestar eventualment la seva oposició. Aquesta informació comprèn el contingut i abast de la modificació proposada, el termini per manifestar la seva oposició i la consegüent voluntat de resolució de la seva participació en la mateixa, com també l’entrada en vigor de les mesures proposades. 
 1. S’entendrà que NOVACT, com a entitat gestora de la campanya, ha fet efectiu aquest dret d’informació a la usuària mitjançant la inclusió d’aquesta informació en la pàgina o lloc web principal de la campanya, ja sigui mitjançant avisos específics en accedir al compte o d’altres tècniques que permetin a la usuària detectar fàcilment i comprensiblement novetats que resultin rellevants per a l’operativa de la campanya. La referida inclusió serà prova suficient del compliment d’aquesta obligació. 
 1. Dret a rebre un servei d’atenció a la persona usuària adequat a les seves necessitats. 
 2. Dret de les persones usuàries consumidores a denunciar davant NOVACT, com a entitat gestora de la campanya, aquelles situacions d’incompliment de les condicions d’aquesta campanya per part de persones usuàries professionals, en especial l’establiment de quotes o recàrrecs, preu diferenciat si es paga en euros, o qualsevol altre concepte per part d’usuàries professionals que alteri el funcionament de la mateixa. 

Per conèixer millor el marc del projecte, cal consultar els següents materials:

Per a més informació sobre la convocatòria, fases de desenvolupament, tipus d’organitzacions, a més d’altres aclariments i qüestions pràctiques sobre “Recrea amb REC Cultural”, pots contactar amb nosaltres a través de: info@rec.barcelona651341406.

El Responsable del tractament de les dades recollides a través d’aquesta pàgina web és l’Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta, entitat encarregada de la gestió del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec (en endavant, NOVACT). 

NOVACT és la responsable del tractament de les següents dades:

 1. les de la mateixa usuària professionalquan aquesta tingui la consideració de treballadora per compte propi o autònoma;
 2. les de les persones físiques que, prestant els seus serveis a la usuària professionalentrin en contacte amb NOVACT per possibilitar el mantenimentdesenvolupament i gestió de la relació formalitzada per l’adhesió de la usuària professional a la campanya, a qui la mateixa usuària professional es compromet a donar trasllat del contingut d’aquesta clàusula; i
 3. les de les persones usuàries particulars que es donin d’alta i es registrin per participar en la campanya. 

Les dades personals dels interessats indicats es tractaran per les següents finalitats: 

 1. Possibilitar el mantenimentdesenvolupament i gestió de la relació formalitzada per l’adhesió de la usuària professional o particular a la campanya. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i, un cop finalitzadadurant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és:
  • En relació amb la mateixa usuària professional que és treballador/a per compte propi o autònom/a, l’execució d’un contracte en què l’interessat és part;
  • En relació amb les persones de contacte, l’interès legítim de NOVACT de contactar amb la persona usuària professional per mitjà d’aquestes i
  • En relació amb les persones particulars que es donin d’alta per participar en la campanyal’execució d’un contracte en què l’interessat és part. 
 2. Mantenir informats als usuarisinclús per mitjans electrònics (trucades de seguiment, SMS i/o correus electrònics), sobre les novetats i l’estat de la campanya “REC Cultural”. Aquesta finalitat també pot incloure la realització d’enquestes a usuaris particulars i comerços adherits a la campanya “REC Cultural”. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment que l’usuari retiri el seu consentiment donat per a la recepció de les esmentades comunicacions i, després d’aixòdurant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuariL’usuari es pot donar de baixa d’aquestes comunicacions així com deixar de rebre sol·licituds per contestar enquestes en qualsevol moment retirant el seu consentiment, tal com s’explicita a continuació.
 3. Utilitzar la imatge de l’usuari en el seu perfil dins de l’App. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment que l’usuari retiri el seu consentiment i, després d’aixòdurant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari. 

 
Per aquestes finalitats les dades es podran comunicar als següents destinataris tercersInstitut de Cultura de Barcelona (ICUB) com a administració pública pel compliment d’obligacions legalsentitats bancàries per la gestió de cobraments i pagaments. També es podran comunicar a les següents categories d’encarregatsproveïdors de comunicacions electròniquesofimàtica, hosting, housingmanteniment informàticgestoriacomptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Algun d’aquests encarregats podran transferir dades de caràcter personal a encarregats del tractament ubicats a tercers països i amb els quals s’han formalitzat les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea (Decisió de la Comissió (UE) 2021/914/UE de 4 de juny de 2021). 
 
Els interessats poden exercir els seus drets d’accésrectificaciósupressiólimitació del tractamentportabilitat de les dades i oposicióenviant la seva sol·licitud a Junta de Comerç 20, Principal, 08001 – Barcelona; o a legal@rec.barcelona. En tot cas, els interessats tenen el dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho considera oportú.

La participació en la campanya REC Cultural s’ajusta a les condicions d’ús generals del Sistema d’Intercanvi Ciutadà REC i suposa l’acceptació íntegra i incondicional d’aquests termes i condicions per part de cada participant, com també l’assumpció de tots els compromisos que es deriven dels contractes amb les parts implicades: NOVACT i l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). 
En cas d’incompliment amb els compromisos requerits en aquest document i acceptats per les persones usuàries, s’aplicarà la tipificació de sancions indicades a les condicions generals de participació al Sistema de Pagaments Ciutadans REC (advertència, suspensió o revocació del compte d’usuària, sense possibilitat d’indemnització).  
 

Sol·licitud participació projecte REC cultural

Comença al barri. Canvia la ciutat