POLÍTICA DE PRIVACITAT APP «MONEDA REC»
INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS EN CUMPLIMENT DEL REGLEMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
1. Responsable de tractament de les dades
L’Institut Internacional per l’Acció Noviolenta (NOVACT) és la responsable del tractament de les dades tant de la web com de l’app Moneda REC. Les seves dades de contacte són:
 • Identitat: Institut Internacional per l’Acció Noviolenta (d’ara en endavant “L’ENTITAT” o NOVACT)
 • CIF: G-62083357
 • Direcció postal: Junta De Comerç, Nº 20, Pr 08001, Barcelona, Barcelona
 • Telèfon: (+34) 93 551 47 14
 • Emailinfo@novact.org
 • Website: https://www.novact.org
NOVACT compta amb un Delegat de Protecció de Dades (DPD). Per qualsevol qüestió relativa específicament a dades personals, pots adreçar-te a ell directament per email a legal@rec.barcelona
2. Finalitat, legitimitat i categories de dades recollides
Seran tractades les dades personals dels següents actors:
 1. L’usuàri professional, quan tingui sla consideració de persona treballadora per compte propi o autònoma;
 2. les de les persones físiques que, prestant els seus serveis a la usuària professional, entrin en contacte amb NOVACT per possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació formalitzada per l’adhesió de la usuària professional a la campanya, a qui la pròpia usuària professional es compromet a donar trasllat del contingut d’aquesta clàusula;
 3. les de les persones usuàries particulars que es donin d’alta i es registrin per participar a la campanya.
Les dades personals dels interessats indicats es tractaran per a les següents finalitats:
 • Contractació del servei
  • FinalitatPossibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació formalitzada per l’adhesió de l’usuàri professional o particular a la campanya.
  • Base jurídica: a) En relació amb el pròpio usuàrio professional que és treballador/a per compte propi o autònom/a, l’execució d’un contracte en què l’interessat és part; b) En relació amb les persones de contacte, l’interès legítim de NOVACT de contactar amb la persona usuària professional per mitjà d’aquestes i c) En relació amb les persones particulars que es donin d’alta per participar en la campanya, l’execució d’un contracte en què l’interessat és part.
  • Tipologia de dades: nom, cognoms, DNI, ubicación, dades bancàries (tarjeta de crèdit o dèbit), data de naixement, direcció postal, correu electrònic (opcional), sexe i telèfon.
 • Comunicacions sobre el servei
  • FinalitatMantenir informats als usuaris, inclús per mitjans electrònics (trucades de seguiment, SMS i/o correus electrònics), sobre les novetats i l’estat de la campanya “REC Cultural”. Aquesta finalitat també pot incloure la realització d’enquestes a usuaris particulars i comerços adherits a la campanya “REC Cultural”.
  • Base jurídicaEl consentiment de l’usuari. L’usuari es pot donar de baixa d’aquestes comunicacions així com deixar de rebre sol·licituds per contestar enquestes en qualsevol moment retirant el seu consentiment, tal i com s’explicita a continuació.
  • Tipologia de dades: correu electrònic i telèfon (notificacions push).
 • Imatge de l’usuari dins de l’App
  • Finalitat: Visualitzar la imatge de l’usuari en el perfil de l’aplicació i, si s’escau, en el llistat d’usuaris de la mateixa.
  • Base jurídica: el consentiment de l’usuari.
  • Tipologia de dades: imatge o fotografía personal
 • Intercanvis amb contactes personals
  • FinalitatPermetre compartir RECs amb contactes personals de l’agenda telefònica.
  • Base jurídica: el consentiment de l’usuari.
  • Tipologia de dades: contactes personals del telèfon
Conservació de les dades
Les dades tractades amb aquestes finalitats es conservaran fins al moment en que l’usuari retiri el seu consentiment i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes.
Destinataris tercers
Per a aquestes finalitats, les dades es podran comunicar als següents destinataris tercers:
 • Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) com a administració pública pel compliment d’obligacions legals;
 • entitats bancàries per la gestió de cobraments i pagaments.
 • També es podran comunicar a les següents categories d’encarregats: proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Algun d’aquests encarregats podran transferir dades de caràcter personal a encarregats del tractament ubicats a tercers països i amb els quals s’han formalitzat les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea (Decisió de la Comissió (UE) 2021/914/UE de 4 de juny de 2021).
Mesures de seguretat
NOVACT, a través dels seus proveïdors, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
En concret:
 • Les dades s’emmagatzemen en una base de dades xifrada.
 • Totes les comunicacions es realitzen amb xifrat de dades (TLS).
 • Es realitzen còpies de seguretat diàries, que són degudament xifrades.
 • Els servidors en el núvol estan situats en territori europeu.
Exercici de drets
Els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, enviant la seva sol·licitud a NOVACT, com a responsable del tractament de dades. O, en tot cas, presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho considera oportú.