Les dades personals facilitades, així com aquelles que es generin durant la seva participació en el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec, seran tractades per l’entitat gestora del Sistema, l’Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta -NOVACT (en endavant, NOVACT), en qualitat de responsable del tractament.

NOVACT es compromet a respectar escrupulosament la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari pot contactar en qualsevol moment amb NOVACT mitjançant escrit adreçat a [Plaça Catalunya, Nº 9, 5é 2na 08002 Barcelona,] o bé mitjançant correu electrònic adreçat a [legal@rec.barcelona].

NOVACT només tractarà les dades de l’usuari amb la finalitat de gestionar la seva participació en el Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec.

Així mateix, per a un correcte seguiment i control de l’ús que es faci del Sistema, NOVACT podrà conservar la traça de les operacions realitzades pels usuaris, tant consumidors com professionals, així com realitzar la seva anàlisi posterior als efectes de millorar el propi Sistema.

La base jurídica per dur a terme el tractament de les dades és el consentiment que presta l’usuari en el moment d’acceptar les presents condicions. Les dades tractades per NOVACT són les estricament necessàries, adequades i pertinents. L’usuari, per la seva banda, es compromet expressament a proporcionar dades que siguin veraces, exactes i actualitzades, així com a comunicar qualsevol modificació o error en les mateixes.

Les dades es conservaran mentre duri la participació de l’usuari en el Sistema i, un cop finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitats legalment previstos a la normativa.

Les dades facilitades per l’Usuari no seran cedides a tercers, excepte els següents supòsits:

1. Comunicacions a Administracions públiques per al compliment d’obligacions legals.

2. Comunicacions entre els propis usuaris dels Sistema en el moment en que es realitzi un pagament. Cada intercanvi quedarà reflectit a l’aplicatiu per a mòbils i els dos usuaris que hàgin intervingut en l’operació podran visualitzar les seves dades respectives.

3. Comunicació a l’entitat prestadora de serveis de pagaments per a poder gestionar els pagaments i intercanvis.

4. A l’entitat que en un futur es constitueixi com a Taula de Canvi i que assumirà la gestió del Sistema.

Així mateix, NOVACT contractarà serveis de proveïdors externs, que per a la prestació dels serveis també hauran d’accedir a les dades de l’usuari. Aquests proveïdors, que actuaran en qualitat d’encarregats del tractament, són: proveïdors de comunicacions electròniques, hosting, ofimàtica, gestoria, comptabilitat, auditoria, advocats, analítica i estadística. Quant a transferències internacionals, les dades de caràcter personal es podran transferir a encarregats ubicats als Estats Units d’Amèrica adherits a les polítiques de Privacy Shield i també al Canadà, comptant en tots dos casos amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea.

L’usuari podrà exercir davant de NOVACT els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, enviant la seva sol·licitud a les adreces postal o electrònica esmentades a l’inici d’aquest avís sobre protecció de dades. L’usuari té el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada. En tot cas, l’usuari té el dret també de presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, si ho estima convenient.

En el supòsit que l’usuari comuniqui dades al Sistema de terceres persones, com en el cas de les “persones autoritzades”, és l’usuari qui es compromet a facilitar-los-hi, amb caràcter previ, la informació continguda en aquesta clàusula i obtenir-ne el consentiment d’aquestes terceres persones.