TERMES I CONDICIONS
DE LA CAMPANYA
LI TOCA AL BARRI

CONDICIONS D’ÚS

L’Ajuntament de Barcelona llença la campanya LI TOCA AL BARRI amb l’objectiu d’estimular el consum en els comerços i serveis de proximitat i mercats de l’Eix Besòs. Es destinen 100.000 RECS per bonificar un 35% de les compres realitzades en la moneda ciutadana REC, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació NOVACT, als barris de l’Eix Besòs.
Si ets un comerç, descarrega la declaració responsable, firma-la i envia-la a info@rec.barcelona per poder participar en la campanya:
Declaració Responsable
LI TOCA AL BARRI té com a objectiu l’impuls del comerç i serveis de proximitat i els mercats en els següents 10 barris de l’Eix Besòs dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí: Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, les Roquetes, la Trinitat Nova, la Trinitat Vella, Baró de Viver, el Bon Pastor, la Verneda i la Pau i el Besòs i el Maresme.
És una campanya que promou la captació i fidelització de noves persones consumidores mitjançant una bonificació del 35% (percentatge d’aportació municipal) sobre les compres efectuades en els establiments participants.
L’Ajuntament de Barcelona destina 100.000 euros per bonificar en un 35% les compres realitzades per persones usuàries particulars en la moneda ciutadana, anomenada “MONEDA CIUTADANA REC” (en endavant, “moneda ciutadana” o “RECS”), als comerços i serveis dels barris esmentats de l’Eix Besòs que s’adhereixin a la campanya en les condicions que s’exposen en aquest document.
La campanya té vigència fins al 28 de febrer de 2022. Fins aquesta data es podran realitzar compres amb els RECS bonificats. En tot cas, únicament s’atorgaran bonificacions fins a exhaurir l’aportació municipal abans esmentada.
 1. Qualsevol persona que estigui registrada a l’aplicació del REC com a usuària particular i que canviï un mínim de 10 euros a RECS a través de l’aplicació REC (disponible per IOS i Android a través de l’Apple Store i Play Store, respectivament). Aquest mínim cal carregar-lo d’un sol cop i acceptar els termes i condicions de la campanya LI TOCA AL BARRI per a ser inclòs o incolsa automàticament com a participant
 2. Les parades de mercat, comerços o serveis de proximitat que tinguin establiment obert en algun dels 10 barris de l’Eix Besòs abans esmentats hi poden participar. Per a adherir-se a la campanya caldrà seguir el procediment que s’explica en aquest enllaç.
Entenem per comerç i serveis de proximitat i parades de mercats municipals[1], aquells establiments que amb una superfície de venda inferior a 800 metres quadrats, exerceixen una activitat econòmica amb l’objectiu principal d’oferir productes i serveis a les persones consumidores i usuàries de l’entorn, una activitat econòmica realitzada per persones treballadores autònomes o pimes que contribueixen a teixir relacions veïnals i a cultivar espais públics de convivència. Són aquelles iniciatives que estan orientades a les necessitats de la població, i que per tant, van més enllà d’obtenir solament el benefici econòmic. També inclou els establiments emblemàtics en tant que aquestes botigues donen vida al comerç de proximitat, aquell on la clientela troba el tracte desitjat, el consell i els productes de qualitat, enriquint la convivència ciutadana en l’espai públic.
[1] Malgrat mantenim “Comerç i serveis de proximitat i mercats” cal tenir en compte altres definicions que poden ser més precises.:
*Pequeños establecimientos comerciales (PEC): establecimientos, individuales o colectivos, con una superficie de venta inferior a 800 metros cuadrados. Article 6 de Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales. Comunidad Autónoma de Cataluña .«DOGC» núm. 5534, de 28 de diciembre de 2009.«BOE» núm. 15, de 18 de enero de 2010.Referencia: BOE-A-2010-738
També inclou els establiments emblemàtics: “Barcelona gaudeix d’un patrimoni comercial de primer ordre, constituït, en gran part, per botigues emblemàtiques que han passat de generació en generació conservant el seu caràcter original, tot i els reptes de la modernització i els canvis en els hàbits de consum. Són establiments amb segell propi, que aporten personalitat al veïnat i a l’entorn. Aquestes botigues donen vida al comerç de proximitat, aquell on la clientela troba el tracte desitjat, el consell i els productes de qualitat, enriquint la convivència ciutadana en l’espai públic. ” MESURA DE GOVERN – febrer 2014 .PLA ESPECÍFIC DE PROTECCIÓ I SUPORT ALS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS
A. Com a persona usuària particular (beneficiàries de la bonificació):
 1. Donar-se d’alta o estar registrat/da a l’aplicació del REC com a persona usuària particular.
 2. Per participar en la campanya cal canviar un mínim de 10 euros a RECS, en una única operació, i acceptar els termes i condicions de la campanya LI TOCA AL BARRI a través de l’aplicació del REC.
 3. Un cop fet aquest canvi mínim en una única operació a la persona usuària se li crearà el seu compte LI TOCA AL BARRI en l’aplicació del REC on se li aniran carregant els RECS bonificats.
 4. Tindran dret a bonificació els canvis posteriors d’euros a RECS fins a un màxim de 3.000 euros/RECS per persona usuària particular.
 5. Cada vegada que es faci una compra en un comerç adherit a la campanya, a la persona compradora se li bonificarà automàticament un 35% de la compra, fins a exhaurir els 100.000 RECS totals de bonificació de la campanya.
 6. Els RECS del compte LI TOCA AL BARRI només poden ser gastats en els comerços adherits a la campanya i no rebran cap nova bonificació. Es bonifiquen únicament els RECS que s’hagin recarregat inicialment per bescanvi d’euros.
 7. En cas de devolució d’una compra bonificada, es detrauran els RECS bonificats per aquesta del compte LI TOCA AL BARRI de la persona usuària.
En el moment de la finalització de la campanya LI TOCA AL BARRI, és a dir, a 28 de febrer de 2022, els RECS bonificats no gastats es perdran, és a dir, no podran ser usats en les compres.
Tal com s’indica en les condicions generals d’ús, les persones usuàries particulars no podran bescanviar els RECS adquirits per euros (ni els RECS bonificats), per la qual cosa han de ser gastats en compres en els establiments adherits al REC i, en el cas dels RECS bonificats, en els establiments adherits a la campanya.
B. Com a persona usuària professional
Si ets un comerç o servei de proximitat, quan les persones consumidores facin la compra, no hauràs d’avançar els RECS de la bonificació. NOVACT, des del compte central de la campanya al Sistema REC, ingressarà automàticament el 35% de la bonificació al teu compte i d’aquest al compte de la persona usuària particular que ha realitzat la compra.
Les recàrregues de recs fetes des d’un compte d’usuària professional no activaran cap dret de bonificació, aquest dret només s’activa des dels comptes de persones usuàries particulars. Si una persona comerciant desitja participar personalment a la campanya, haurà d’obrir-se un compte particular a l’aplicació REC.
Les persones comerciants adherides a la campanya podran canviar els seus ingressos de RECS a euros tal com facilita el propi sistema. Per poder fer aquest canvi cal haver presentat tota la documentació correcta requerida per donar compliment als requeriments de lluita contra el frau i l’emblanquiment de diners de la normativa vigent que s’explicita a les Condicions Generals de Participació al Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec i que podeu consultar al següent enllaç.
Requisits obligatoris per participar en la campanya com a persona usuària professional:
 1. Ser una parada de mercat municipal, un comerç o servei de proximitat, petits establiments comercials: comerç local, independent i arrelat al territori, segons allò expressat més amunt a l’apartat “Qui hi pot participar”.
 2. Donar-se d’alta en el sistema i l’aplicació del REC – moneda ciutadana – com a persona usuària professional / comerç. Aquest requisit s’acreditarà a través de validar l’alta en la base de dades del sistema REC de l’aplicació.
 3. Acceptar expressament aquests el termes i Condicions de la Campanya LI TOCA AL BARRI.
 4. Acceptar cobrar les vendes en RECS a les persones consumidores o usuàries que ho demanin.
 5. Prendre el compromís d’aplicar el 35% de bonificació a les vendes en RECS i autoritzar NOVACT, com a gestora de la campanya, a fer-ho automàticament en el seu nom.
 6. Mantenir el mateix preu de venda al públic en RECS que en euros del producte o prestació de servei, així com la mateixa qualitat i gamma de productes o serveis oferts.
 7. Acceptar fer difusió de la campanya LI TOCA AL BARRI i altres actes vinculats de promoció i comunicació vinculades a aquesta.
 8. La persona usuària professional cedirà de manera no exclusiva una llicència d’ús sobre la imatge relativa a la seva marca o nom comercial, sense possibilitat de poder cedir-la a tercers ni concedir subllicències.
 9. Per a la justificació de la campanya, si s’escau, es podran requerir aquelles factures i/o tiquets emesos relacionats amb les vendes on s’hagi aplicat el percentatge de la bonificació i per les quals la persona usuària professional ha rebut la subvenció amb què bonificar la compra. La persona usuària professional haurà, doncs, de guardar còpia d’aquestes.
Els requisits dels apartats 3 al 9 s’acreditaran a través d’una declaració responsable signada i segellada per l’empresa sol·licitant segons el model que s’adjunta a l’Annex I.
Totes les persones participants es comprometen a mantenir els compromisos que justifiquen aquesta campanya durant la seva duració.
En cas d’incompliment, seran apercebuts i, en cas de no solucionar-lo, podran ser donats de baixa de la campanya LI TOCA AL BARRI per la mateixa Comissió que els ha seleccionat.
 1. Dret d’admissió en la campanya quan es compleixin els requisits establerts.
 2. Dret a tenir una disponibilitat immediata dels RECS bonificats en el seu compte per part de la persona usuària que hagi comprat en un comerç adherit a la campanya.
 3. Dret a accedir a la informació de l’estat del seu compte LI TOCA AL BARRI en tot moment.
 4. Dret a ser informats/des de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta, entre altres extrems:
  1. Sobre les condicions tècniques i d’altra índole necessàries per a la correcta operativa de la campanya.
  2. Sobre les modificacions que es puguin proposar en aquesta campanya perquè la usuària pugui, en tot cas, manifestar eventualment la seva oposició. Aquesta informació comprèn el contingut i abast de la modificació proposada, el termini per manifestar la seva oposició i la consegüent voluntat de resolució de la seva participació en la mateixa, així com l’entrada en vigor de les mesures proposades. S’entendrà que NOVACT, com a entitat gestora de la campanya, ha fet efectiu aquest dret d’informació a la usuària mitjançant la inclusió d’aquesta informació a la pàgina o lloc principal web de la campanya, ja sigui mitjançant avisos específics en accedir al compte o altres tècniques que permetin a la persona usuària detectar fàcilment i comprensiblement novetats que resultin rellevants per a l’operativa de la campanya. La referida inclusió serà prova suficient del compliment d’aquesta obligació.
 1. Dret a rebre un servei d’atenció a la persona usuària adequat a les seves necessitats.
 2. Dret de les persones usuàries consumidores a denunciar davant NOVACT, com a entitat gestora de la campanya, aquelles situacions d’incompliment de les condicions d’aquesta campanya per part de persones usuàries professionals, en especial l’establiment de quotes o recàrrecs, preu diferenciat si es paga en euros, o qualsevol altre concepte per part d’usuàries professionals que alteri el funcionament de la mateixa.
Per conèixer millor el marc de la campanya cal consultar els següents materials:
Per a més informació sobre la convocatòria, fases de desenvolupament, tipus d’organitzacions, a més d’altres aclariments i qüestions pràctiques sobre LI TOCA AL BARRI, pots contactar amb nosaltres a través de: info@rec.barcelona – 651341406.
L’Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta (en endavant, “NOVACT”) és el responsable del tractament de les següents dades: a) les de la pròpia usuària professional, quan aquest tingui la consideració de treballador/a per compte propi o autònom; b) les de les persones físiques que, prestant els seus serveis a la usuària professional, entrin en contacte amb NOVACT per possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació formalitzada per l’adhesió de la usuària professional a la campanya, a qui la pròpia usuària professional es compromet a donar trasllat del contingut d’aquesta clàusula; i c) les de les persones usuàries particulars que es donin d’alta i es registrin per participar en la campanya.
Les dades personals dels interessats indicats es tractaran per a les següents finalitats:
 • Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació formalitzada per l’adhesió de la usuària professional o particular a la campanya. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i, un cop finalitzada, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és: a) En relació a la pròpia usuària professional que és treballador/a per compte propi o autònom, l’execució d’un contracte en què l’interessat és part; b) En relació a les persones de contacte, l’interès legítim de NOVACT de contactar amb la persona usuària professional per mitjà d’aquestes i c) En relació a les persones particulars que es donin d’alta per participar en la campanya, l’execució d’un contracte en què l’interessat és part.
 • Mantenir informats als usuaris, inclús per mitjans electrònics (trucades de seguiment, SMS i/o correus electrònics), sobre les novetats i l’estat del projecte “Li toca al barri”. Aquesta finalitat també pot incloure la realització d’enquestes a usuaris particulars i comerços adherits al projecte “Li Toca al barri”. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en que l’usuari retiri el seu consentiment donat per a la recepció de les esmentades comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstes. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’usuari. L’usuari es pot donar de baixa d’aquestes comunicacions així com deixar de rebre sol·licituds per contestar enquestes en qualsevol moment retirant el seu consentiment, tal i com s’explicita a continuació.
Per a aquestes finalitats les dades es podran comunicar als següents destinataris tercers: Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa com a administració pública pel compliment d’obligacions legals; entitats bancàries per la gestió de cobraments i pagaments. També es podran comunicar a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria, representació legal i advocats, allotjament de dades i serveis d’analítica i estadística. Algun d’aquests encarregats podran transferir dades de caràcter personal a encarregats del tractament ubicats a tercers països i amb els quals s’han formalitzat les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea (Decisió de la Comissió (UE) 2021/914/UE de 4 de juny de 2021).
Les i els interessats poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, enviant la seva sol·licitud a Junta de Comerç 20, Principal, 08001 – Barcelona; o a legal@rec.barcelona. En tot cas, les i els interessats tenen el dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho consideren oportú.
La participació en la convocatòria LI TOCA AL BARRI s’ajusta a les condicions d’ús generals del Sistema d’Intercanvi Ciutadà Rec i suposa l’acceptació íntegra i incondicional d’aquests termes i condicions per part de cada participant, així com l’assumpció de tots els compromisos que es deriven dels contractes amb les parts implicades: NOVACT i l’Ajuntament de Barcelona.
En cas d’incompliment amb els compromisos requerits en aquest document i acceptats per les persones usuàries, s’aplicarà la tipificació de sancions indicades a les condicions generals de participació al Sistema de Pagaments Ciutadans Rec (advertència, suspensió o revocació del compte d’usuària, sense possibilitat d’indemnització).

Comença al barri. Canvia la ciutat